Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Asiakaspalvelu: 040 860 8844 (klo 9–15)
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Käynnissä olevat hankkeet

Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg    PPL-kuvana.jpg   Ruka_Kuusamo_rgb.jpg   oulun+yliopisto_logo_fin.jpg   logovari.jpg    metsahallitus_logo.jpg

Kansainvälistyvän Ruka-Kuusamo matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen (Gateway to Kuusamo Lapland) -hankkeen  päätavoitteet ovat:

 1. Matkailun kansainvälistymisasteen nostaminen ja kv-matkailijamäärien lisääminen Koillismaalla.
 2. Lentoliikenteen yhteyksien ja matkailualueen saavutettavuuden kehittäminen yhteistyömallien kautta.
 3. Matkailualueelle uusien jakelukanavien käyttöönotto sekä myynti- ja markkinointitoimintamallien luominen mm. digitaaliratkaisujen avulla.
 4. Asiakaskunnan palvelussa tarvittavan tiedon kerääminen ja sen levittäminen.
 5. Kansallispuistojen vetovoimaisuuden hyödyntäminen kv-matkailumarkkinoinnissa.

Hankkeen tuloksena Ruka-Kuusamo matkailualueen kansainvälistymisaste nousee samalle tasolle muiden Pohjois-Suomen suurimpien matkailualueiden kanssa. Aasiaan saadaan luotua toimivia yhteistyösuhteita ja kulttuurisidonnaista markkinointia kehitetään, mitä kautta alueelle saadaan kasvavia matkustajamääriä. Alueelle luodaan uusia toimintamalleja, joita tarvitaan uusien kulttuurien ja kasvavien matkailijamäärien palvelun laadun takaamiseksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2016–30.4.2019, ja sen kokonaisbudjetti on 1 299 940 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 12%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 12%. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus luontopalvelut sekä Oulun yliopisto.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on valinnut Gateway to Kuusamo Lapland -hankkeen esimerkiksi vaikuttavasta EAKR-hankkeesta. Katso hankkeen esite tästä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö

Tessa Suopanki

Tilalle uudistuva yrittäjyys

Lippu ja lause suomi.jpgely_keskus_logo.png

Tilalle uudistuva yrittäjyys -hankkeen kohderyhmänä ovat Kuusamon ja Taivalkosken maa- ja/tai metsätalouden harjoittajat.

Tavoitteena on yleisten koulutustilaisuuksien ja pienryhmäkoulutuksien kautta kehittää yrittäjien johtamis- ja liiketoimintaosaamista, parantaa työhyvinvointia, sekä edistää sukupolvenvaihdoksien toteutumista. Lisäksi koulutuksilla annetaan tietoa uusista ansaintamahdollisuuksista bioenergian tuotannon osalta. Määrällisenä tavoitteena on saada hankkeeseen mukaan yhteensä 60 maa- ja/tai metsätilayrittäjää.

Hankkeen tuloksena alueen maatilayrittäjien johtamistaitojen ja työhyvinvoinnin paraneminen luo edellytyksiä kannattavan yritystoiminnan harjoittamiselle, sekä antaa valmiuksia yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseen. Alueen maaseudulle keskeisten tuotantomuotojen osalta toteutuvat sukupolvenvaihdokset edistävät toiminnan jatkuvuutta ja turvaavat jatkojalostuslaitosten raaka-aineen saantia lähialueilta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2016–31.12.2018 ja sen kokonaisbudjetti on 202 565 €. Julkisen rahoituksen (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto + valtio) osuus on 182 309 € ja yksityinen rahoitus 20 256 €.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö

Hannu Virranniemi

Bioproduct Investments in Kuusamo Region

 ely_keskus_logo.png

Kuusamon ja Taivalkosken alueella on tunnistettu tarpeita, jotka liittyvät uusiutuvan energian nykyistä laajempaan hyväksikäyttöön, biotuotteita kehittävien ja valmistavien yritysten kasvun edellytyksiin, kansainvälistymiseen, investointimahdollisuuksiin, teollisten toimitilojen tarpeeseen sekä yritysten välisen että yritysten ja yliopistojen/muiden tutkimuslaitosten välisen yhteistyön kehittämiseen. Hankkeen tavoite, toimenpiteet ja tulokset on johdettu Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelmasta 2014–2021, joka yhdistää kuntien elinkeinopoliittiset tavoitteet. Lisäksi tällä hankkeella jalkautetaan Pohjois-Pohjanmaan biotalousstrategiaa Koillismaalla.

Kuusamon ja Taivalkosken alueella käynnistetään teollistamisohjelma, jonka tavoitteena on sekä alueen että alueen ulkopuolisten yritysten ja investorien kontaktoinnin avulla saada uusia uusiutuvan energian lisäkäyttöön sekä biotuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen liittyviä investointeja ja saada uusia yrityksiä sijoittumaan ja syntymään Kuusamon ja Taivalkosken alueelle. Kuusamon ja Taivalkosken alueella on panostettu voimakkaasti matkailun kehittämiseen. Tämän hankkeen yksi tavoite on yrityspohjan monipuolistaminen yritysten sijoittumis- ja investointiedellytyksiä kehittämällä.

Hankkeen tuloksena ensisijaisesti saadaan aikaan bioklusteri, joka koostuu useampaan raaka-ainelähteeseen ja tekniikkaan perustuvista toimintaperiaatteista. Klusterin kokoonpano voi olla: etanolitehdas, pyrolyysitehdas, biohiilitehdas, biokaasutehdas, jäteveden puhdistamo ja chp-laitos (ml. jätteenyhteispolttolaitos). Lisäksi hankkeella luodaan uusi toimintamalli, jossa ensisijaisesti hyödynnetään jo nyt kansainvälisesti toimivien ”veturiyritysten” kasvu- ja yhteistyömahdollisuudet paikallisille jo toimiville tai perustettaville sekä alueelle siirtyville pk-yrityksille.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016–31.12.2018, sen kokonaisbudjetti on 299 832 €, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus on 70%, 209 880 €. Kuusamon ja Taivalkosken kuntien rahoitusosuus on yhteensä 89 952 €.

Lisätietoja:

Yrityskehittäjä

Ari-Matti Toivonen

Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg   PPL-kuvana.jpg   oulun+yliopisto_logo_fin.jpg   oulunkaari_logo.jpg   micro_entre_logo.png   muhos_logo.png

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Oulunkaaren ja Koillismaan alueelle mikroyritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden (TKK-toimijat) kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto.

Kokeiluperusteinen kaupallistamis-, kasvu- ja vientitoiminta purkaa tehokkaasti erityisesti pienimpien yritysten kasvun esteitä. Suomalaisissa mikroyrityksissä ajan ja resurssien käyttö kohdistetaan liiaksi tuotteen tai palvelun suunnitteluun, jolloin konkreettiset myynti- ja vientikokeilut alkavat aivan liian myöhään. Myös yritysrajapinnan toimijoiden keskuudessa uusien kaupallistamis-, kasvu- ja vientikäytäntöjen soveltaminen on vähäistä. Tietoa tarvitaan erityisesti uudentyyppisistä digitaalisista kasvun ja kansainvälistymisen mekanismeista. Uutta tietoa, uusia toimintamalleja ja uusia tekoja tarvitaan erityisesti mikroyrityksissä. Kokeiluperusteisten kasvu- ja kansainvälistymismekanismien käyttöönotolla on jo kiire Oulunkaaren ja Koillismaan mikroyrityksissä ja niitä tukevien TKK-toimijoiden palveluissa.

Mikroyritykset ohjaavat hankkeen kautta toteutettavaa tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa Oulunkaaren ja Koillismaan alueella, mikä varmistaa konkreettiset yritysvaikutukset. Tässä hankkeessa otetaan nopeutetusti käyttöön Mikroyritysten kasvualusta-hankkeessa maakunnan eteläosissa testattu ja toimivaksi osoittautunut toimintamalli. Toimintamallia on vuoden 2015 aikana testattu maakunnan eteläosissa 66 mikroyrityksen voimin ja saadut kokemukset ovat erittäin myönteisiä.

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta. Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Oulunkaaren kuntayhtymä ja sen osatoteuttajina toimivat Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE sekä Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Lisäksi hanketta rahoittavat Muhoksen kunta ja 50 yritystä, jotka ovat sitoutuneet hankkeen toimintaan. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2016–30.06.2019 ja kokonaisbudjetti 494 970 €, josta EAKR:n ja valtion osuus 70%, kuntien rahoitus 21,5%, muu ulkopuolinen rahoitus 8,5%.

www.oulunkaari.com
www.microentre.fi

 

Lisätietoja

Yrityskoordinaattori Marko Merkkiniemi

Flavours of Kuusamo Lapland

ely_keskus_logo.png         eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpg

Flavours of Kuusamo Lapland on kuuden kuusamolaisen matkailuyrityksen kolmevuotinen matkailun kehittämishanke. Hankkeella pyritään tukemaan alueen omaleimaisia kärkituotteita, joiden avulla alue pystyy erikoistumaan ja erottumaan muista matkakohteista. Lisäksi kasvua haetaan matkailun ympärivuotisuuden edistämiseen ja kesään soveltuvien matkailutuotteiden ja -palveluiden saamiseen myyntiin uusille ja oikeille kohderyhmille parhaiten soveltuvilla tavoilla tuotettuina ja markkinoituina. Tämä vaatii tietoa ja osaamista eri kohdemaista ja kulttuureista sekä menetelmistä, joilla valitut kohderyhmät parhaiten tavoitetaan. Sähköiset myyntikanavat nousevat tulevaisuudessa entistä merkittävämpään asemaan matkailumyynnissä, joten niiden kehityksessä on oltava mukana.

Seuraavat yritykset ovat mukana hankkeessa:

 • Koneyhtymä Vesa ja Jouni Määttä (Rukan Salonki) (31.5.2017 saakka)
 • Vihermaa Holidays Oy (Ruka Adventures)
 • Marita ja Hannu Kuusiniemi Oy (Chalet Ruka Peak)
 • Isokenkäisten Klubi
 • Tundra Ceramics & Gastronomy
 • Nordic Holiday Services Oy (Pohjolan Pirtti)

Hankkeella on kolme toisiaan tukevaa päätavoitetta:

 1. Kansainvälisyysosaamisen lisääminen, uusien kohdealueiden pilotointi ja vanhojen vahvistaminen,
 2. Ympärivuotisuuden kehittäminen erityisesti special interest -tarjontaan panostamalla,
 3. Uusien markkinointimenetelmien ja jakelu-/myyntikanavien testaus.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2016–31.12.2018, sen kokonaisbudjetti on 686 464 €, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä tuki (EU + valtio) on 514 848 € ja yksityisrahoituksen osuus 171 616 €.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Patricia Potrykus

ADVENT - Adventure tourism in vocational education and training

 

Erasmus.jpg   LOGO advent.jpg        naturpolis_logo_keskikoko.jpg

 

ADVENT (Adventure tourism in vocational education and training) on Islannin johdolla toteutettava adventure-matkailun koulutuksen kehittämishanke, jonka eritystavoitteena on kehittää elinkeinoelämälähtöistä matkailukoulutusta. Suomesta hankepartnereina mukana ovat Naturpolis Oy, Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK Oy ja Kainuun ammattiopisto KAO. 


Hankkeen päätavoitteena on kehittää koulutussektorin ja matkailualan toimijoiden välistä yhteistyötä, minkä seurauksena matkailukoulutukseen testataan ja otetaan käyttöön uusia kursseja, jotka on suunniteltu erityisesti matkailuyritysten tarpeista lähtien.  

Tavoitteena on hankkeen aikana kehittää 9 uutta opetusmoduulia: kolme moduulia jokaisessa kolmessa hankkeeseen osallistuvassa maassa (Islanti, Skotlanti ja Suomi). Naturpoliksen vastuulla on toimia yritysten ja oppilaitosten välisenä kontaktipintana hankkeessa ja edistää näiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä tarkastella hankkeessa kehitettävien innovatiivisten ratkaisujen vaikutuksia alan yrityksiin.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017-31.8.2020 ja kokonaisbudjetti 367 521 €.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Kirsi Kuosku

Pelillinen Ruka-Kuusamo matkailualueen rekrytointi- ja alueperehdytysjärjestelmä

 

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg       VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg      PPL-kuvana.jpg

 

Hankkeen lähtökohtia ovat matkailualan kasvun mukanaan tuoma kilpailu osaavasta työvoimasta sekä sesonkityön haasteet työntekijöiden aluetuntemuksessa, joka välillisesti vaikuttaa myös matkailijoiden viihtymiseen ja aluebrändin kehittymiseen. Matkailualueet kilpailevat keskenään osaajista, ja ajoittain jo nyt on ollut vaikeuksia saada alueelle rekrytoitua tarpeeksi työvoimaa. Kasvava ja kansainvälistyvä matkailualue tarvitsee työvoimaa, joka on kieli- ja asiakaspalvelutaitoista ja kykenee toimimaan monikulttuurisessa ilmapiirissä. Aluetta ja sen tarjoamia työmahdollisuuksia on siten pystyttävä entistä kiinnostavammin tuomaan esiin, jotta sen tunnettuus ja houkuttelevuus lisääntyisivät alan ammattilaisten keskuudessa. 

Matkailualan työvoimasta yhä suurempi osa on sesonkityöntekijöitä, jotka tulevat alueen ulkopuolelta, eikä heillä ole aluetuntemusta valmiiksi. Siksi heille on löydettävä tehokas, kiinnostava ja nopea tapa ottaa uusi toiminta-alue haltuun. Tähän asti uusille työntekijöille on järjestetty alueperehdytyskoulutuspäiviä, jotka voitaisiin jatkossa osin korvata tällä ajasta ja paikasta riippumattomalla pelillisellä ratkaisulla.

Hankkeessa toteutettavan rekrytointi- ja perehdyttämispelin avulla:
a) erottaudutaan työvoimakilpailussa muista alueista ja houkutellaan osaajia korostamalla aluetta vetovoimaisena työntekopaikkana ja nostamalla matkailualan työntekijöiden tietoisuutta alueesta
b) siirrytään sesonkityöntekijöiden alueperehdyttämisessä nykynuorille tuttuun ja kiinnostavaan digitaaliseen toimintamuotoon, tuetaan sen myötä osaamisen ja palvelun laadun kehittämistä ja tehostetaan nykykäytännön mukaista alueperehdytysmenetelmää

Hanke toteutetaan Naturpoliksen, Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n yhteistyöllä. Hankkeen kesto on 1.1.2018 - 31.12.2018 ja kokonaisbudjetti on 111 041 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle EAKR ja valtion rahoitusta 70%.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Seija Väisänen

SoteNoste - PK-yrittäjän tuki sote-muutoksessa

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png         VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg     ely_keskus_logo.png

pudasjarvi_turkoosi.png         K-logo_cmyk_300dpi.jpg

 

Tämän hankkeen lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan (sote-ala) suuri rakennemuutos, joka johtuu väestön ikääntymisestä, talouden rakenteiden muutoksesta sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnjaon uudelleen muotoutumisesta yhteiskunnassa. Rakennemuutos lisää yrittäjien osaamistarvetta yritysten muutosjohtamisessa, liiketoimintaosaamisessa, digitalisuuden haltuun ottamisessa ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä. Sotealan rakennemuutos ja digitalisaatio muuttavat yritysten toimintakenttää, toimintamalleja ja osaamistarpeita. Soteuudistus ja digitalisaatio vaativat PK-yrityksiltä muutoskykyä, jotta toimintaedellytykset kehittyvät suotuisasti.

Hankkeen tavoitteena on kehittää koillismaalaisten ja Pudasjärven alueen sote- ja hyvinvointialan yritysten valmiuksia vastata alan rakennemuutokseen. Valmiuksia lisätään muutosjohtamisessa, liiketoimintaosaamisessa ja digitaalisten asiakaslähtöisten prosessien kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään uutta yritysten verkostomaista toimintamallia alueellisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on, että uusi osaaminen ja uusi toimintamalli edistävät yritysten uudistumista ja kilpailukykyä ja vahvistaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä sekä työhyvinvointia muutostilanteessa.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta työpaketista, joista ensimmäisessä vahvistetaan yrittäjien tietoa ja valmiuksia vastata sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Toisessa työpaketissa kehitetään yrittäjien muutosjohtamisen liiketoiminnan osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Työpaketissa valmennetaan yrittäjiä muun muassa digitalisaation hyödyntämiseen asiakaslähtöisten palveluiden suunnittelussa. Kolmannessa työpaketissa selvitetään ja kehitetään verkostomaisia toimintamalleja alueen tarpeiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden työpakettien avulla nostetaan yritysten valmiuksia toimia muutostilanteessa.

Hankkeen tuloksina yritykset tunnistavat sote-uudistuksen tuomat mahdollisuudet. Yritysten muutosjohtamisen ja
liiketoiminnan osaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä kehittyy. Yritysten valmiudet johtaa muutosta parantuvat, mikä lisää työhyvinvointia ja parantaa työssä jaksamista. Hankkeen aikana yritysten palveluprosessit on suunniteltu asiakaslähtöisiksi ja yritykset osaavat hyödyntää digitaalisuutta kilpailukykynsä parantamiseksi. Hyvinvointi- ja sotealan yritykset verkostoituvat alueen tarpeiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja hyödyntävät ja hyötyvät keskinäisestä yhteistyöstä.

Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii hankkeen päätoteuttajana ja välittäjäorganisaationa tuoden osaamista asiantuntijatahoilta. Kehittämisyhtiö Naturpolis ja Pudasjärven kaupunki ovat hankkeessa osatoteuttajia vastaten yritysten verkostoitumistyöpaketista.

Hanke kestää 24 kuukautta 1.3.2018 – 29.2.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 261 073 €. Omarahoitusosuus koostuu Kajaanin ammattikorkeakoulun, Naturpoliksen ja Pudasjärven kaupungin osuuksista. Hankkeesta 80% rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja:

Yrityskehittäjä Ari-Matti Toivonen

Villiruoan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla (AIKO) -hanke

Pudasjärven logo.png           PPL-kuvana.jpg 

Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa Koillismaan paikallisen villiruuan alkutuotantoa ja raaka-aineen saatavuutta jalostajille, kauppiaille, ravintoloille ja kuluttajille. Villiruuan kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan, mutta epätasainen ja liian vähäinen raaka-aineen saanti muodostaa pullonkaulan tuotannon lisäämiselle ja alan kehitykselle. Erityisesti kaupat ja ravintolat haluaisivat hyödyntää enemmän paikallista raaka-ainetta, jos sitä vain olisi saatavilla. Villiruokaan perustuvan liiketoiminnan kasvattamiseksi on siten ensisijaisen tärkeää lisätä raaka-aineen tuotantoa ja saatavuutta.

Ongelmat raaka-aineen saatavuudessa perustuvat pitkälti keruutuotealan harrastajamaiseen luonteeseen ja siten ammattimaisen toimintakulttuurin puutteeseen. Alueen villiruoan alkutuotantoa ja raaka-aineen keruuta vahvistetaan sekä tasaisen ja luotettavan saannin myötä kasvatetaan villiruokabrändin tunnettuutta. Lisäksi edistetään alueen työllisyyttä sekä yritysten edellytyksiä tuottaa tuotteita kansainvälisille markkinoille. Lähtökohtana on raaka-aineen riittävyyden turvaaminen, jotta myös liiketoiminnallisesti kannattavalle jalostukselle ja kaupalle on edellytyksiä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kanssa. Naturpolis Oy on hankkeen päätoteuttaja, joka vastaa hankkeen kokonaisuuden koordinoinnista ja yhteydenpidosta rahoittajaan. Rooli toteutuksessa:

 • Toiminnan suunnittelu yhteistyössä osatoteuttajan kanssa
 • Tiedottaminen, viestintä sekä yhteydenpito ja yhteistyö kohderyhmien, sidosryhmien, muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa pääosin Kuusamon ja Taivalkosken alueella
 • Ostopalveluiden suunnittelu ja hankinta yhteistyössä osatoteuttajan kanssa, ostopalveluna hankittavan asiantuntijatyön koordinointi ja ohjaus
 • Tilaisuuksien järjestelyvastuu Kuusamossa ja Taivalkoskella
 • Hankkeessa tuotetun tiedon koostaminen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu

Hanketta toteutetaan yhdessä Pudasjärven kaupungin kanssa siten, että toimenpiteitä tehdään kaikilla kolmella paikkakunnalla (Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi). Hankkeen toteutusaikataulu on 15.5. - 30.11.2018. Hankkeen kokonaisbudjetti on 57 140 eur, josta Naturpoliksen osuus on 29 020 eur. AIKO-rahoitus kattaa 70% kustannuksista (20 314 eur), alueen omarahoitusosuus on 8 706 eur (30%). 

 

LISÄTIETOJA:

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Juho Tahkola

Älyliikenne 2020

 

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg        Vipuvoimaa 2014-2020.jpg       PPL-kuvana.jpg     micropolis_logo_FIN.png

 

Hankkeen päätoteuttaja on Iin Micropolis Oy ja osatoteuttajana Naturpolis Oy. Hankkeessa  yhdistetään erikoistumis- ja osaamisalueina Iin Micropolis Oy:n osaaminen vähähiilisyysasioissa ja Naturpolis Oy:n osaaminen Koillismaan matkailussa. Hankkeessa hyödynnetään älyliikennettä Koillismaa – Ii -alueen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi. Hankkeessa sujuvoitetaan sekä matkailuliikennettä että työmatkaliikennettä älykkäiden digitaalisten ratkaisujen avulla. Yrityksiä autetaan tiedotuksen kautta kehittämään älykkään liikenteen mahdollistamia uusia liiketoimintamalleja ja ottamaan osansa kasvavista liikenteen markkinoista. Liikkumisen ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta parannetaan älykkäiden ratkaisujen avulla.  

Hanke toteutetaan ajalla 1.7.2018 - 31.12.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 439 600 eur, ja Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta yhteensä 307 720 eur (70%). Muu rahoitus koostuu kuntien ahoituksesta (24,31%) sekä yksityisestä rahoituksesta (5,69%). 

Naturpolis Oy:n budjetti on yhteensä 189 600 eur, johon on myönnetty EAKR-rahoitusta 129 600 eur, ja kuntarahoitusta 60 000 eur.

 

 

PROJEKTISUUNNITTELIJA

Tauno Korpela

Nuoret urapolulle (NUORA) -hanke

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.pngVipuvoimaa 2014-2020.jpgely_keskus_logo.png

 

Oletko alle 30-vuotias? Haetko töitä?

Jos vastasit kyllä, jätä yhteydenottopyyntö Nuoret urapolulle (Nuora) -hankkeelle. 
Otamme sinuun yhteyttä kahden arkipäivän kuluessa.

Jätä yhteydenottopyyntö tästä.

Nuoret urapolulle (Nuora) -hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista Koillismaalla. Tavoitteena on kehittää nuorten yksilölliset tarpeet huomioivia uusia joustavia ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten työllisyyspalveluihin. Toisena keskeisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja alueen yritysten työvoimatarpeeseen. Tavoitteena on kehittää monialaista yhteistyötä kuntien, alueen oppilaitosten, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä sekä työllistymisen edistämisessä.

1) Nuorten työllistymiseen liittyvät tavoitteet
- Koillismaalla työttömänä olevien alle 29-vuotiaiden nuorten täystyöllisyys
- Mahdollisuus sujuvaan siirtymiseen työelämään
- Työtä tukevaa koulutusta joustavasti työn ohella
- Mahdollisuus työllistyä ja kouluttautua kotipaikkakunnalla
- Ohjaus muihin palveluihin ja koulutukseen

2) Yritysten työvoiman tarpeisiin liittyvät tavoitteet
- Mahdollisuus saada yritykselle paikallista, alueelle sitoutunutta työvoimaa
- Tuki työntekijöiden osaamisen kehittymiselle nuorille suunnatun työllistymistä edistävän koulutuksen avulla
- Työllistämiskynnyksen alentuminen

Toimenpiteet:
Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on suunnitella yhdessä nuorten kanssa jokaiselle oma henkilökohtainen työllistymisen polku ja seurata työllistymisen toteutumista. Keskeisinä toimenpiteinä on myös auttaa yrityksiä löytämään sopivaa työvoimaa ja alentaa yritysten työllistämiskynnystä. Toimenpiteet on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

Työpaketti 1: Nuorten työllistymistä toteuttavat toimenpiteet
Työpaketti 2: Yritysten työvoiman saantia toteuttavat toimenpiteet
Työpaketti 3: Hankkeen yleiset, nuorten työllistymistä ja yritysten työvoiman saantia tukevat toimenpiteet.

Hanke toteutetaan ajalla 01.08.2018 - 31.07.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 482 745 eur, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR:n ja valtion rahoitusta 386 196 eur (80%). Kuntien rahoitusosuus on yhteensä 96 549 eur (20%). 

Lue lisää tästä, jos homma tahmaa työkuvioiden suhteen.

LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Elise Ylitalo
Nuorten työnohjaaja Esa Hietala

Koillismaan maitotilayrittäjyyden kehittämisselvitys

   eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpgely_keskus_logo.png

 

Koillismaan maitotiloilla tuotettu raaka-aine ja paikkakunnalla jalostettu korkealaatuinen ja kilpailukykyinen juusto ovat alueen maitotalouden menestymisen perusedellytyksiä. Tilojen sukupolvenvaihdokset, joita alueella tapahtuu tarpeeseen nähden liian vähän, eivät riitä maidontuotannon turvaamiseen tai varsinkaan alan kehittämiseen. Tavoiteltaessa suurempia volyymeja nousee tarkasteluun osakeyhtiömuotoisten maitotilojen perustamismahdollisuudet alueella. Tilat tarvitsevat kuitenkin tietoa muista asiasta kiinnostuneista tiloista sekä taustatietoa toiminnan kannattavuuteen liittyen.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa Koillismaan päätuotantosuuntana olevaa maitotaloutta ja lisätä maitotilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi hanke tuottaa päätöksenteon pohjaksi tietoa, joka auttaa uudistamaan maatilojen omistusjärjestelyjä, työn uudelleen organisointia ja tilusrakennetta. Lisäksi toimenpiteiden tavoitteena on toimijoiden osaamisen lisääminen, yhteistyön ja elinkeinotoiminnan edistäminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden edistäminen.

Hankkeen tavoitteena on löytää yritysyhteistyöstä kiinnostuneita maidontuottajia ja määrittää tarkemmin näiden tilojen yhteistyön kehittämistarpeet. Toisena tavoitteena on tuottaa pohjatietoa alueen maidontuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Kolmantena tavoitteena on uudistaa maatilojen omistusjärjestelyjä lisäämällä alueen maidontuottajien tietoisuutta ja osaamista osakeyhtiömuotoisesta yrittäjyydestä. 

Toimenpiteinä hankkeessa kartoitetaan ja haastatellaan osakeyhtiömuotoisesta yrittäjyydestä kiinnostuneita maitotiloja, tehdään taustaselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa Koillismaan maidontuottajille tietoa tuotannon kehittämiseksi tarvittavien investointien kannattavuudesta ja järjestetään infopäiviä osakeyhtiömuotoisesta yrittäjyydestä.

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Naturpolis Oy:n  kanssa Kuusamon Juusto Oy ja Kuusamon Osuusmeijeri. Hanke toteuttaa Pohjois-Pohjoismaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2014-2020 painopistettä maatalous ja vastaa sen tavoitteeseen yritysten kilpailukyvyn parantaminen maakunnan erityispiirteet huomioiden.

Hankkeen toteutusaika on 15.08.2018 - 15.01.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti on 45 630,80, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt EU ja valtion rahoitusta 43 349,30 euroa, kuntarahoituksen osuus on 2 281,50 euroa.

LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Olli Käkelä

Hankkeiden loppuraportit

Hanketoiminnasta vastaava yhteyshenkilö

Ohjelmapäällikkö

Kirsi Kuosku
X