Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Yhteystiedot
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Käynnissä olevat hankkeet

Gems of Kuusamo

Hankkeen lähtökohtana ovat koronapandemian vaikutukset matkailualan yrityksiin. Yritykset ovat tehneet pitkäaikaista kehitystyötä, joka uhkaa ilman lisäresursseja nyt valua hukkaan, sillä yritysten tulee olla mukana eturintamassa, kun maailma avautuu matkustukselle uudestaan ja kilpailu kohteiden välillä kiristyy entisestään.

Hankkeen tavoitteita ovat:

1. Kestävän matkailun edistäminen ja paikallisiin vahvuuksiin panostaminen

2. Kansainvälisyysosaamisen lisääminen

3. Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen

Tavoitteisiin pyritään kehittämällä yhteistyötä, viestintää ja kohdemarkkinatuntemusta. Hankkeessa on yritysten yhteisiä kehittämistoimenpiteitä sekä niitä tukevat yrityskohtaiset kehittämistoimenpiteet. Hankkeen toteuttajana on Naturpolis Oy ja yritysryhmään kuuluvat Pohjolan Pirtti ja Kievari, Isokenkäisten klubi sekä House of Northern Senses.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022 - 30.6.2024. Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 360 900 €, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EU- ja valtion rahoituksen osuus on 270 675 €, ja yksityisrahoituksen osuus on 90 225 €.

 

Lisätietoja: 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Patricia Potrykus

Hankitaan työtä!

Hankitaan työtä! -hankkeessa lisätään hankintaosaamista, vuoropuhelua ja tuotetaan tietoa sopivista hankintamalleista, joilla alueen mikro- ja pk-yrittäjät pääsevät mukaan alueen julkisiin hankintoihin. Hankkeella pyritään löytämään keino sisällyttää julkisiin hankintoihin työllistämisehto, jolla alueen haastavassa työmarkkina-asemassa olevat työnhakijat voivat työllistyä. Hankkeessa käydään läpi Kuusamon ja Taivalkosken hankintakäytännöt ja -strategiat, ja huomioidaan hankinnoilla työllistämisen kokonaisvaikutukset. Hankkeessa hyödynnetään muita työllisyyden hoidon paikallisia ja valtakunnallisia hankkeita, sekä etsitään kohdealueelle sopiva toimintamalli julkisilla hankinnoilla työllistämisen edistämiseksi.

Hanke on yhteistyöhanke, jossa Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta, kuntien julkisia hankintoja hoitavat viranhaltijat, alueen yritykset ja työllisyyspalvelut toimivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksella lisätään tietoisuutta paikallisten yritysten mahdollisuuksista osallistua kuntien julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin ja työllistämiseen. Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta ja kuntien julkisia hankintoja tekevät viranhaltijat, sekä potentiaalisina työllistäjinä kohdealueen mikro- ja pk-yrittäjät. Välillisiä kohderyhmiä ovat Kuusamon ja Taivalkosken alueen haastavassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, joiden työllistymistä voidaan toimintamallin kehittämisellä välillisesti edistää.

Hankkeen toteutusaika on 1.1. – 31.12.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 86 571 €, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR- ja valtion rahoitusta 69 257 € (80 %).

 

Lisätietoja:

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Päivi Rissanen

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi

Hankkeen kohteena on Kuusamoon suunniteltu biotalouden tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutusympäristö, ”Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi”. Hanke sisältyy laajaan Koillismaan alueen Hiiliviisaan biotalouden hankesalkkuun, jossa yhdistyvät elinkeinoelämän, asumisen, koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rajapinnat. Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi tulee palvelemaan sekä alueen yrityksiä että eri alueiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioita ja toimimaan innovaatioalustana mm. uusille biopohjaisille tuotteille ja rakentamisen, digitalisaation ja kiertotalouden ratkaisuille.

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi liittyy tiiviisti seuraaviin Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan kärkiteemoihin: älykäs bio- ja kiertotalous, vähäpäästöinen energia, metsien hiilinielut sekä yhteistyön ja sektorirajat ylittävien toimintamallien tuomat liiketoimintamahdollisuudet. Lisäksi tiekartassa korostuvat monialainen TKI-toiminta, uudet symbioosit ja ekosysteemien rakentaminen, jotka ovat tämän hankkeen ytimessä.

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021-30.6.2023 ja sen kokonaisbudjetti on 586 066 €. EAKR:n ja valtion rahoitusosuus on 80 % tuensaajan omarahoitusosuus 20 % kokonaiskustannuksista. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö

Marjo Kämäräinen

Kalalle! -hanke

ely_keskus_logo.png  VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpgeu_kalatalousrahasto_logo.jpg  meri_kalatalousrahasto_logo.png

 

Hankkeessa tavoitellaan kala-alan jatkuvuuden turvaamista Koillismaalla sekä kala-alan koulutus- ja ammattitutkintomahdollisuuksiin liittyvän tiedon lisäämistä alueen peruskoulun päättäville nuorille sekä alle 30-vuotiaille työllistettäville nuorille.

Yhteistyössä paikallisten kala-alan toimijoiden (kalastajien, kalankasvattajien, kalajalostajien, myyjien sekä kalastusmatkailutoimijoiden), työllisyyspalveluiden sekä yläkoulujen kanssa nuorille järjestetään mahdollisuus tutustua monipuolisesti kala-alan koulutus- ja työmahdollisuuksiin.

Hanke on pilotti, jossa testataan Kuusamossa ja Taivalkoskella nuorten tavoittamiseksi ja työllistymiseksi kala-alalle erilaisia toimintamalleja, jotka ovat onnistuessaan tämän pilotin jälkeen sovellettavissa laajemmallekin maantieteelliselle alueelle.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2021 – 31.5.2022. Toteutusalueena pilotissa on Kuusamo ja Taivalkoski, ja jatkossa toimintamallia ja saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää myös muilla alueilla. Hankkeen päätoteuttajana on Naturpolis Oy. Rahoituksen on myöntänyt Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. 

Hankekoordinaattori

Anna Saarela

Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle

Kansainvälinen matkailu takaisin kasvun tielle -hankkeessa tavoitellaan saavutettavuuden palauttamista koronakriisiä edeltävälle tasolle sekä sen kasvua jatkossa ”uuden normaalin” terveysturvallisuus-ympäristössä. Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kahteen työpakettiin. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät saavutettavuuden palauttamiseen yhteistyössä matkanjärjestäjien, lentoyhtiöiden ja Visit Finlandin kanssa tehtyjen toimenpiteiden avulla. Markkinointitoimenpiteissä hyödynnetään erityisesti digitaalisia kanavia ja viestitään myös terveysturvallisesta matkailusta. Markkinointitoimenpiteitä kohdennetaan myös venäläisten omatoimimatkailun elvyttämiseksi. Hankkeen aikana luodaan yhteistyössä paikallisten yritysten ja terveysviranomaisten kanssa Ruka-Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Syötteelle turvallisia matkailukäytäviä sekä paikalliset poikkeusolo- ja varautumissuunnitelmat turvaamaan terveysturvallinen matkailu alueella.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 – 31.12.2022, ja sen kokonaisbudjetti on 441 115 €. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 80 %, alueen kuntien osuus 7,63 %, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 12,37 %. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja yksityisrahoittajina toimivat Ruka-Kuusamo Matkailu Ry, Taivalkosken matkailuyhdistys Ry, Syötteen matkailuyhdistys Ry ja Matkalle Sallaan Ry. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja: 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Tiia Koramo

Koillismaan metsäelinkeinojen ekosysteemi

 

 

   ely_keskus_logo.png         eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpg

 

Ajankohtaista: 

Hankkeen ensimmäisessä työpaketissa (Metsä- ja puutoimialan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytykset) on järjestetty ryhmäkohtaisia tietoiskuja ja täsmäkoulutuksia, joiden tallenteet pääset katsomaan klikkaamalla linkkiä:
 
20.5.2021 Yhteenliittymien perustaminen ja hallinnointi, katso tästä.
25.5.2021 Yrityksen myynti ja sukupolven vaihdos, katso osa yksi ja osa kaksi
1.6.2021 Hiilijalanjälki ja hiiliviisaus, katso osa yksi ja osa kaksi
 

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Koillismaan metsä- ja puutoimialaa niin, että sillä on valmiudet muodostaa  tulevaisuuden metsäelinkeinojen ekosysteemi yhdessä alueen muiden toimialojen kanssa. Tulevaisuuden visiossa metsää hyödyntävät toimialat 1)työskentelevät yhteisten pelisääntöjen mukaisesti ja toistensa erityispiirteet ymmärtäen, 2) viestivät yhdenmukaisesti korostaen metsien kestävää käyttöä, ja 3) hyödyntävät yhteisiä mahdollisuuksia toimialoille yhteisten haasteiden, kuten rekrytointiongelmien ja sesonkiluonteisuuden, ratkaisemiseksi.

Hankkeen toimenpiteinä ovat ryhmäkohtaiset tietoiskut ja, teematilaisuudet, sparraus sekä selvitystyöt. Hankkeen tuloksena yritykset hallitsevat verkostoitumiseen tarvittavat digitaaliset työkalut sekä tuntevat erilaiset tavat etsiä liiketoimintaverkostoja ja liittyä niihin. Yritykset myös osaavat perustaa ja hallinnoida erilaisia yhteenliittymiä sekä toimia niissä aktiivisina osapuolina. Yritykset myös pystyvät muodostamaan käsityksen kohdealueen markkinatilanteesta sekä sen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista, ja lisäksi mistä ja miten löytää yhteistyökumppani/verkosto kohdemarkkinoilta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2021.  Hankkeen kokonaisbudjetti on 128 160,00 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus), johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt 100%:n rahoituksen.

LISÄTIETOJA

Projektipäällikkö Tanja Koukkula

Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen - Gateway to Land of National Parks

 

Osatoteuttajat & PPL & EU-logot kaikki_viimeisin.jpg

Hankkeen tavoitteena on tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla. Hankkeen toiminnassa painottuu ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa. Hankkeessa on sekä kaikille osatoteuttajille yhteisiä toimenpiteitä että kunkin osatoteuttajan omat työpaketit, joilla tuetaan oman matkailualueen kehitystä osana koko alueen tavoitteiden saavuttamista. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että alue kehittyy siten, että se tunnetaan paitsi kansallispuistoistaan myös laadukkaista palveluistaan ja kestävän kehityksen huomioivista toimintatavoistaan.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019 – 31.8.2022, ja sen kokonaisbudjetti on 3 635 773€. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 14%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 10%. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja osatoteuttajat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus luontopalvelut, Oulun yliopisto, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Syötteen Matkailuyhdistys ry, sekä Sallan, Suomussalmen ja Posion kunnat.

Hankkeen toimesta järjestettiin 28.4.2020 Webinaari Intia & Arabiemiraatit -kulttuurikoulutus, jonka videotallenne löytyy tästä, ja esitysmateriaali tästä.

Hankkeen toimesta järjestettiin 8.6.2020 webinaari Koronaohjeistus majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalvelutoimijoille. Tilaisuuden videotallenne löytyy tästä, ja esitysmateriaali alla olevista linkeistä:

Lisätietoja:  

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Anna-Riitta Sulander

TAIVALKOSKEN MATKAILUKOORDINAATTORI

Turo Murtovaara

Maaseutuyritysten digitalisaatioselvitys

Sähköisten kanavien ja digitaalisten palveluiden avulla yritykset tavoittavat uusia asiakasryhmiä ja voivat parantaa asiakaspalveluaan, liiketoimintamahdollisuuksiaan ja saavutettavuuttaan. Palvelujen kehittäminen vaatii yrityksiltä luotettavia tietoliikenneyhteyksiä, riittävää tieto- ja osaamisperustaa, ajantasaisia laitteita ja ohjelmistoja. Lisäksi toiminnan kehittämisessä yrittäjiä tukisi mahdollisuus digitukeen. Etätyön ja monipaikkaisen työn lisääntyminen avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulle, mutta haasteena on usein yhteyksien toimivuus harvaan asutulla maaseudulla ja rajan pinnassa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää maaseudulla toimivien yritysten digitalisaation nykyistä tasoa ja kehittämistarpeita. Hankkeessa kartoitetaan digitukipalvelun tarvetta ja koostetaan siihen liittyvä toteutussuunnitelma. Hankkeen aikana järjestetään 2-3 infopäivää tai työpajaa esille nousseisiin kehittämistarpeisiin liittyen. Monipaikkaisen asumisen ja etätyön tukemiseksi selvitetään potentiaalisten asiakkaiden digitarpeita sekä toisaalta kiinnostusta fyysisiin etätyötiloihin. Valokuitu- ja 4G / 5G –verkkoyhteyksien kattavuutta edistetään yhteistyössä operaattorien kanssa. Tavoitteena on selvittää myös halukkuutta kylien ja taajamien markkinaehtoiselle tai esimerkiksi osuuskuntaan perustuvalle valokuituyhteydelle. Hankkeen tuloksena saadaan lisätietoa, mitä puutteita on maaseudulla toimivien yrittäjien digiosaamisessa tai infrassa ja mikä estää yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Kuntiin ja kyliin saadaan jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten selkeä näkemys digitaalisuuteen liittyvistä kehittämistarpeista.

Hanke toteutetaan Kuusamossa ja Taivalkoskella 15.5.2021 -31.7.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 133 724 euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt rahoitusta 127 400 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 -ohjelmasta.

MAASEUTUYRITYSTEN DIGITALISAATIOSELVITYS

Projektipäällikkö Tauno Korpela

Mahdollisuuksien Pohjoinen - JobBoost Koillis-Suomi

ely_keskus_logo.png    Posio logo.jpg  Pudasjärvi_uusi.png   KAO_Kuusamo_UUSI_VÄRI-01 (002).pnglogo osao.png  ksak-logo-vari-vaaka-iso.jpg   Vipuvoimaa 2014-2020.jpg  EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png  

JobBoost-hankkeessa haetaan laaja-alaisesti ratkaisuja Koillismaan työmarkkinoiden kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen. Hankkeen toimilla edistetään työnhakijoiden tavoitettavuutta sekä ohjautumista työhön, koulutukseen sekä muihin palveluihin.

Hankkeen päätavoitteet ovat:
  • Tehostaa työnhakijoiden ohjautumista oikea-aikaisesti alueen palveluihin ja työpaikkoihin huomioiden erityisryhmien (kuten nuoret ja maahanmuuttajat) erityistarpeet.
  • Vastata yritysten ja työnhakijoiden osaamisen kehittämistarpeisiin
  • Vastata kohtaantohaasteisiin ja parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta

Hankkeessa on kolme työpakettia:

TP1: Palveluprosessin kehittäminen
Palveluprosesseja kehitetään rakentamalla alueellisia ja paikallisia kumppanuusmalleja, joilla sitoutetaan eri toimijoita kehittämään työllisyyspalveluihin liittyvää yhteistyötä palvelemaan tehokkaammin ja joustavammin työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden tarpeita. Paikallisia kumppanuusmalleja rakennetaan Kuusamoon, Taivalkoskelle ja Pudasjärvelle. Osiossa kehitetään myös duuniagenttitoimintamallia.

TP2: Koulutusagenttitoiminnan kehittäminen
Työpaketin toimenpiteet liittyvät koulutusagenttitoiminnan kehittämiseen. Toiminnan tarkoitus on kartoittaa ja vastata niin työnhakijoiden kuin työnantajien osaamisen kehittämistarpeisiin yksilöllisesti ja joustavasti. Koulutusagentit tekevät tiivistä yhteistyötä duuniagenttien kanssa. Työpaketin toimenpiteitä toteuttavat Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikka, KSAK Oy ja Koulutuskuntayhtymä OSAO.

TP3: Osaavan työvoiman rekrytointi
Osaavan työvoiman rekrytointia edistetään alueen työmahdollisuuksia markkinoimalla sekä rekrytointi- ja
asettautumismalleja kehittämällä. Toimenpiteissä huomioidaan erityisesti kansainväliseen rekrytointiin liittyvät
erityispiirteet. Toimenpiteitä toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Posiolla.

Kaikkiin päätavoitteisiin liittyy kunta- ja organisaatiorajojen ylittävän yhteistyön kehittäminen sekä paikallistuntemuksen hyödyntäminen työllisyyteen liittyvissä prosesseissa. Tavoitteena on luoda pysyviä kumppanuusmalleja ja mielikuvaa yhtenäisestä työssäkäyntialueesta. 

Hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy, osatoteuttajina Kainuun ammattiopisto Kuusamon toimipaikka, KSAK Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Pudasjärven kaupunki ja Posion kunta. Hanketta toteutetaan Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven ja Posion alueella. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,95 milj. euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR- ja valtion rahoitusta 1,56 milj. euroa (80%). Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020 – 30.4.2023. 
 

Lisätietoja:  

TYÖLLISYYSPÄÄLLIKKÖ

Jouni Korhonen

MaitoNet -hanke

eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpg  ely_keskus_logo.png

MaitoNet -hankkeen pääkohderyhmän muodostavat Kuusamon, Taivalkosken ja Posion maitotilayrittäjät. Hankkeen keskeisenä perustana on alueella toteutettu Koillismaan maitotilayrittäjyyden kehittämisselvitys.

Hanke tarjoaa koulutusta maatilayrittäjien johtamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen osa-alueina asiakkaat, talous, prosessit, sekä oppiminen ja osaamisen. Hankkeen koulutuksiin sisältyvät osiot maatilan sukupolvenvaihdokseen, tilusjärjestelyihin, biokaasuntuotantoon, sekä yrittäjien työhyvinvointiin liittyvistä koulutuksista. Tärkeän osuuden hankkeenkokonaisuudessa oppimisen ja vertaistuen osalta muodostavat yrittäjien keskinäiset tapaamiset, sekä sidosryhmätapaamiset.

Hankkeen tuloksena kohderyhmän johtamistaitojen, yhteisöllisyyden, sidosryhmäsuhteiden, sekä työhyvinvoinnin parantumisen myötä luodaan edellytyksiä kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen. Tilusjärjestelyistä ja biokaasutuotannosta tiedottaminen avaa uusia mahdollisuuksia toteutettavaksi oman liiketoiminnan kannattavuuden tueksi. SPV:stä jaettava tieto edistää vaihdoksia ja sitä kautta myös investointeja.

Hankkeessa tuotettuja koulutusmateriaaleja: 

Hankkeen kesto on 1.1.2020 - 30.6.2022 ja varsinainen toiminta-aika 24 kk. Hankkeen kokonaisbudjetti on 199 500,40 eur, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EU- ja valtion rahoituksen osuus on 179 550,36 eur, ja yksityisrahoituksen osuus on 19 950,04 eur.

LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Hannu Virranniemi

Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit - esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS)

 

 ely_keskus_logo.png  eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpgoulun+yliopisto_logo_fin.jpg LUKE logo.jpg

 

Hankkeen toimesta järjestettiin Paikallisen hiilikompensaation mahdollisuudet matkailutoimijoille ja maanomistajille Koillis-Suomessa -webinaari keskiviikkona 14.4.2021. 

Esitysmateriaalit:

A.Saarela_Hanke-esittely.pdf

K.Tervo-Kankare_Ilmastonmuutos ja matkailun hiilijalanjälki.pdf

H-L.Pesonen Matkailuyrityksen hiilijalanjäljen laskenta.pdf

E. Hilasvuori_Metsien mahdollisuudet hiilensidonnassa ja kompensaatiossa.pdf

T.Eerikäinen_Suomessa toimivia kompensaation tuottajia .pdf

Matkailutoimialaan kohdistuu runsaasti painetta pienentää sen hiilijalanjälkeä. Maa- ja metsätalousyrityksillä on mahdollisuus tarjota ratkaisuja matkailutoimialan tarpeisiin ja samalla kehittää uudenlaista luontoympäristöihin perustuvaa palveluliiketoimintaa, kuten hiilikompensaatiokauppaa.

Kotimaiseen hiilikompensaatiokauppaan kohdistuu tällä hetkellä suurta kiinnostusta, mutta toiminnan laajamittaisemmaksi käynnistämiseksi tarvitaan luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa. Avoimuus ja luotettavuus on oltava toiminnan ja viestinnän ytimessä, jotta toiminnalle saadaan laaja hyväksyttävyys.

Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit - esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS) -hankkeen tavoitteena on selvittää Koillis-Suomeen parhaiten soveltuvia kompensaatiomalleja. Näiden mallien kehittäminen on ilmastovaikutusten ja ympäristötietoisuuden kasvun vuoksi välttämätöntä matkailusektorille, ja niiden avulla voidaan myös kehittää maaseudun elinvoimaa. Pitkällä tähtäimellä kotimaisia vaihtoehtoja tarjoava hiilikompensaatiokauppa tulee olemaan kilpailu- ja imagoetu kohdealueille.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään työpakettiin: TP1. Esiselvitys, TP2. Kompensaatiomallien arviointi, TP3. Tiedonkeruu matkailijoilta ja yrityksiltä, ja TP4. Paikallisen kompensointimallin suunnittelu.

Hanke toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä ajalla 1.1.2021 - 31.12.2022. Toteuttajina ovat Naturpolis Oy, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Oulun yliopisto, ja lisäksi tehdään yhteistyötä Pudasjärven Kehityksen, alueen matkailuyhdistysten, puutoimialayhdistyksen, Metsäkeskuksen sekä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeen varsinainen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat Ruka-Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven/ Syötteen matkailuyrittäjät, yksityiset metsätalouden harjoittajat sekä kohdealueen muiden toimialojen yritykset.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 299 745,52 euroa  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoituksen (Euroopan unionin osuus + valtion osuus) ohjelmasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020. Myönnetty tuki on 100 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.  

 

LISÄTIETOJA:

Hankekoordinaattori Anna Saarela

Nuoret urapolulle (NUORA) -hanke

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.pngVipuvoimaa 2014-2020.jpgely_keskus_logo.png

 

Oletko alle 30-vuotias? Haetko töitä?

Jos vastasit kyllä, jätä yhteydenottopyyntö Nuoret urapolulle (Nuora) -hankkeelle. Otamme sinuun yhteyttä kahden arkipäivän kuluessa.

Jätä yhteydenottopyyntö tästä.

Lue lisää tästä, jos homma tahmaa työkuvioiden suhteen.

 

Työnantaja – oletko kiinnostunut alle 30-vuotiaan työntekijän palkkaamisesta?

Kuusamon kaupunki edistää nuorten alle 30-vuotiaiden työllisyyttä osoittamalla alueen yrityksille tukea nuorten palkkauskustannuksiin. Kaupunki maksaa tukea niille työnantajille, jotka palkkaavat työttömän alle 30-vuotiaan kuusamolaisen nuoren vähintään kolmen kuukauden pituiseen työsuhteeseen. Tukea hallinnoi Naturpolis Oy.

Lisätietoja projektikoordinaattori Tiia Kallungilta p. 0400 174 242

Katso ohje tästä.      Täytä ja tulosta hakulomake tästä

Taivalkosken kunnan työnantajille tarjoamista tuista löytyy lisätietoa täältä.

Nuoret urapolulle (NUORA) -hankkeen tavoitteet

Nuoret urapolulle (Nuora) -hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista Kuusamossa ja Taivalkoskella. Tavoitteena on kehittää nuorten yksilölliset tarpeet huomioivia uusia joustavia ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten työllisyyspalveluihin. Toisena keskeisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja alueen yritysten työvoimatarpeeseen. Tavoitteena on kehittää monialaista yhteistyötä kuntien, alueen oppilaitosten, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä sekä työllistymisen edistämisessä. 

1) Nuorten työllistymiseen liittyvät tavoitteet
- Kuusamossa ja Taivalkoskella työttömänä olevien alle 30-vuotiaiden nuorten täystyöllisyys
- Mahdollisuus sujuvaan siirtymiseen työelämään
- Työtä tukevaa koulutusta joustavasti työn ohella
- Mahdollisuus työllistyä ja kouluttautua kotipaikkakunnalla
- Ohjaus muihin palveluihin ja koulutukseen

2) Yritysten työvoiman tarpeisiin liittyvät tavoitteet
- Mahdollisuus saada yritykselle paikallista, alueelle sitoutunutta työvoimaa
- Tuki työntekijöiden osaamisen kehittymiselle nuorille suunnatun työllistymistä edistävän koulutuksen avulla
- Työllistämiskynnyksen alentuminen

Toimenpiteet:
Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on suunnitella yhdessä nuorten kanssa jokaiselle oma henkilökohtainen työllistymisen polku ja seurata työllistymisen toteutumista. Keskeisinä toimenpiteinä on myös auttaa yrityksiä löytämään sopivaa työvoimaa ja alentaa yritysten työllistämiskynnystä. Toimenpiteet on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

Työpaketti 1: Nuorten työllistymistä toteuttavat toimenpiteet
Työpaketti 2: Yritysten työvoiman saantia toteuttavat toimenpiteet
Työpaketti 3: Hankkeen yleiset, nuorten työllistymistä ja yritysten työvoiman saantia tukevat toimenpiteet.

Hanke toteutetaan ajalla 01.08.2018 - 31.01.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 482 745 eur, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR:n ja valtion rahoitusta 386 196 eur (80%). Kuntien rahoitusosuus on yhteensä 96 549 eur (20%). 

 NUORET URAPOLULLE (NUORA) -HANKE

Projektikoordinaattori Tiia Kallunki

Ordinary Man in a Great War

Karelia CBC -ohjelma
 
Vallitseva maailmantilanne on tuonut muutoksia hankkeen toteutukseen ja yhteistyö Venäjän kanssa on keskeytetty. Euroopan unioni rahoittaa hanketta, ja toimenpiteitä toteutetaan soveltuvilta osin itsenäisesti Suomen osalta. 

 
Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin on yhteinen rikas kulttuuri- ja sotahistoria, sekä pitkä rauhanajan kumppanuus, mikä tekee alueesta vetovoimaisen ja houkuttelevan myös matkailullisesti. Historiakohteita ei tunneta, ne ovat usein hankalasti saavutettavissa olevia yksittäisiä käyntikohteita, eikä niitä hyödynnetä matkailumarkkinoinnissa niin paljon kuin olisi mahdollista. Sotahistoriaan liittyy paljon tarinoita ja ihmisiin tai paikkoihin liittyvää erityistä tietoa, jolla voidaan täydentää virallista historiaa ja saada siten historiakohteita nostettua esiin matkailijoille kiinnostavalla tavalla. 
 
Ordinary Man in a Great War -hankkeen tavoitteet:
 
•Yhdistetään Suomen ja Venäjän puolen sotahistoriakohteet matkailulliseksi rengasreitiksi. Tuotteistetaan yksittäiset sotahistoriakohteet tuoteperheeksi ja kerätään niihin liittyviä tarinoita, joita hyödynnetään kohteiden ja rengasreitin nykyaikaisessa markkinoinnissa. Tuodaan kohteet ja reitti osaksi kansainvälistä matkailumarkkinointia.
•Parannetaan matkailutoimijoiden tietoutta sotahistoriakohteista ja kehitetään kulttuuritoimijoiden osaamista ja näkemystä historiakohteiden matkailullisesta markkinoinnista -> matkailijoiden määrän lisääminen
•Parannetaan yksittäisten kohteiden rakenteita ja laatua erityisesti Venäjän puolella: rakentamista ja korjaustöitä sekä näyttelyitä oheismateriaaleineen.
 
Tätä hanketta rahoittavat Euroopan unioni ja Suomi. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 31.12.2022, ja kustannusarvio 607 440€, josta Suomen osuus n. 200 000 €.  Rahoitusosuudet ovat: Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski) 5 000€, Suomussalmi  3 000€, Kuhmo  3 000€, Euroregion ry  3 000€. Hankkeen toteutus on vallitsevan maailmantilanteen johdosta siirretty toteutettavaksi Euroopan unionin rahoituksella ja yhteistyö hankkeen osalta Venäjän kanssa on keskeytetty. 
 

Ruka Nordicin tiedot ja taidot talteen

Ruka Nordic on yksi Suomen suurimpia talviurheilun kilpailuja. Sen kansainvälinen tv-näkyvyys on n. 50–70 miljoonaa katsojaa, mikä on erittäin arvokas imagoetu Kuusamolle ja koko Suomelle. Tapahtuma jättää Kuusamon aluetalouteen yli 1 milj. euroa vuosittain. Tapahtuma työllistää kuusamolaisia 5,1 henkilötyövuotta ja työllisyysvaikutuksia on mahdollista hankkeenkin toimilla välillisesti kasvattaa.

Haasteena tapahtuman järjestämisessä on sen vaatima valtava vapaaehtoistyön määrä ja toisaalta kisaorganisaation erittäin pienet resurssit. Vuosi vuodelta on tullut vaikeammaksi saada tapahtumaan riittävästi vapaaehtoisia vastaamaan tapahtuman käytännön toteutuksesta. Vapaaehtoisten kokemuksia tapahtumissa työskentelystä on tutkittu, ja tutkimusten mukaan ihmisille on kyettävä tarjoamaan onnistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia, sekä tunne siitä, että osallistuminen on merkityksellistä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää RukaNordic -kisojen tapahtumaorganisaatiota ja toimintamalleja siten, että kisat pystytään järjestämään (tieto)turvallisesti, laadukkaasti ja dokumentoidusti. Toimintamallien kehittämisen tavoitteena on turvata paitsi kisojen järjestäminen kansainvälisten laatutasovaatimusten mukaisesti myös lisätä kisojen houkuttelevuutta vapaaehtoistoimijoiden näkökulmasta. Kun kisatehtäviin osallistuminen tehdään helpoksi, mukavaksi, turvalliseksi ja selkeäksi, saadaan myös uusia vapaaehtoistoimijoita aktivoitua helpommin mukaan.

Hankkeen toteutusaika ja budjetti: Hanke toteutetaan Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n toimesta ajalla 1.3.2022 - 30.4.2023. Hankkeen kokonaisbudjetti on 108 847 euroa, johon Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) -rahoitusta yhteensä 77 748 euroa.

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Pauli Mäkelä, p. 040 168 2662, pauli.makela@naturpolis.fi

Tastes from Finland - Elintarvikeyritysten viennin edistämishanke

eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpgely_keskus_logo.png 

Luontoympäristö, pohjoisen eksotiikka ja luonnontuotteiden erityislaatuisuus luovat mahdollisuuksia menestystuotteiden kehittämiseen Aasian markkinoille. Suomalaiset premium -tuotteet sopivat vietäväksi ostovoimaisiin ja korkealaatuista ruokaa arvostaviin maihin, kuten Japaniin. Hankealueella on suuri kaupallinen resurssi käytössään pohjoiseen ympäristöön sopeutuneessa elintarviketuotannossa ja luonnonkeruutuotteissa.  

Hankkeen tavoitteena on alueen elintarviketuotannon elinvoimaisuuden edistäminen yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia parantamalla. Hankkeessa tehdään markkinaselvitys, jonka perusteella haetaan potentiaalisia japanilaisia yhteistyökumppaneita. Hankeaikana yritykset tekevät tutustumis- ja tiedonkeruumatkan Japaniin FOODEX -messuille. Matkan tarkoituksena on lisäksi tavata selvityksen perusteella valikoituneita yhteistyötahoja Tokiossa sekä testata yritysten tuotteiden vastaanottoa Japanissa ja saada arvokasta palautetta tuotekehitykseen.

Hankkeen toteuttaja on Naturpolis Oy ja yritysryhmään kuuluu viisi elintarvikealan yritystä alueelta. Hankkeen kesto on 1.11.2020 - 31.5.2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on 43 842€, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EU- ja valtion rahoituksen osuus on 32.882€, ja yksityisrahoituksen osuus on 10.960€.

LISÄTIETOJA:

Hankekoordinaattori Anna Saarela

Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamo

Tiedon hyödyntäminen on yhä tärkeämpi kilpailutekijä matkailutoimialalle. ”Tiedolla johdettu Ruka-Kuusamo” -hankkeen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa alueen matkailuyrityksille matkailualueen yhteistä tiedolla johtamista, tiedon hankintaa, hallintaa ja ennakointia kehittämällä. Hankkeessa luodaan kehitystyön ohjaamiseksi toimintamalleja dokumentointiin, mittaamiseen ja seurantaan. Hankkeen loputtua alueen yrityksillä on käytössään yhteinen dashboard, johon tuotetaan ja jaetaan dataa kaikkien hyödynnettäväksi. Tiedon hyödyntämisen osaaminen alueella lisääntyy, ja toiminnan suunnittelu kysynnän muutosten mukaan mahdollistuu.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2021 -31.8.2022, ja sen kokonaisbudjetti on 174 320 €. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 80 %, alueen kuntien osuus 15 % ja yksityinen rahoitusosuus 5 %. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja yksityisrahoittajina toimii Ruka-Kuusamo Matkailu Ry.

Lisätietoja:

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Tarja Kivilahti

Hankkeet, joissa Naturpolis Oy osatoteuttajana

 
 
 

Ketterää osaamista -hanke

Hankkeessa juurrutetaan Monikampus Finland -toimintamalli, luodaan yhteneväiset alueelliset rakenteet, joissa elinkeinoelämän osaajatarpeisiin vastataan ketterästi sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Hankkeessa luodaan yhdessä seutukaupunkien hyödynnettäväksi toimintamalli, jolla pidemmän aikavälin ennakointitietoa kyetään hyödyntämään sekä luomaan ratkaisuja osaajatarvetiedon tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Hankkeessa myös pilotoidaan tunnistettuun osaajatarpeeseen vastaavan koulutuksen tuomista seutukaupungista käsin suoritettavaksi yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa ja/tai moniosaajapolkutoimintamallia yhteistyössä yritysten, työllisyyspalveluiden sekä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Hanke kuuluu seutukaupunkien verkostohankkeisiin. Hankkeiden yhteisrahoitus on noin 2,3M€. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan liitto. Naturpolis on mukana hankkeessa osatoteuttajana. Hanke alkoi vuonna 2022 ja päättyy vuoden 2023 kesäkuussa.

Seutukaupunkirekry -Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen -hanke

Hankkeessa löydetään ratkaisuja seutukaupunkien eri toimialojen pahenevaan työvoimapulaan vauhdittamalla työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kehitetään keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa sekä seutukaupunkien että eri toimijoiden yhteistyöllä.

Hankkeella parannetaan yritysten osaamista kansainvälisissä rekrytoinneissa ja ulkomaisten työntekijöitä vastaanottamisessa sekä lisätään yritysten ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteistyötä. Hankkeella parannetaan myös seutukaupunkien edellytyksiä kehittää ja toteuttaa toimivia vastaanotto- ja kotoutumispalveluita.

Hankkeen avulla löydetään uusia ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä työvoimatarpeeseen vastaamiseksi, sekä parannetaan työvoimapulasta kärsivien alojen ja alueiden imagoa ja vetovoimaa.

Hanke kuuluu seutukaupunkien verkostohankkeisiin. Hankkeiden yhteisrahoitus on noin 2,3M€. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan liitto. Naturpolis on mukana hankkeessa osatoteuttajana. Hanke alkoi vuonna 2022 ja päättyy vuoden 2023 kesäkuussa.

 

Lisätietoja Ketterää osaamista ja Seutukaupunkirekry -hankkeista: 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Jani Väisänen

 

KeMu - Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma

 

Hankitaan työtä logot.png

 

Kemu - Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelman tavoitteena on kehittää muutosjohtamiskyvykkyyttä covid19- pandemiasta kärsineissä sekä muissa muutosjohtamiskyvykkyyttä lisää tarvitsevissa yrityksissä. Hankkeessa kehitetään hankkeeseen osallistuvien mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilökunnan muutoskyvykkyyttä toteuttamalla muutoskyvykkyyden valmennusohjelma. Valmennusohjelmassa yritykset oppivat arvioimaan paremmin nykytilaansa sekä tunnistamaan ja varautumaan muuttuvan liiketoimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin.

Hankkeen muutoskyvykkyyden kehitystoimenpiteillä pyritään vahvistamaan suomalaisten mikro- ja pk-yritysten kyvykkyyttä vastata muutosten mukana tuomiin haasteisiin. Hankkeen avulla jalkautetaan myös uusia muutosjohtamisen toimintatapoja hankkeeseen osallistuvien yrityspalveluorganisaatioiden käyttöön ja näin alueiden muutoskyvykkyyden kehittämiseen myös hankeajan jälkeen.

Hankkeen vetovastuu on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTREllä. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat yrityspalveluorganisaatiot Kalajoen seudun yrityspalvelukeskus, Naturpolis Oy ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.

Hanke toteutetaan 1.11.2021-31.8.2023 välisenä aikana. Hankkeen rahoitus on yhteensä 562 801 euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoitusta 450 240 euroa.

 

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Mirva Grann

Hankkeiden loppuraportit

Hanketoiminnasta vastaava yhteyshenkilö

Aluekehityspäällikkö

Kirsi Kuosku
X