Naturpolis FacebookNaturpolis kartalla

Naturpolis Oy
Nuottatie 6 A 93600 Kuusamo
Asiakaspalvelu: 040 860 8844 (klo 9–15)
info@naturpolis.fi
Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa
Tilaa Kuusamo Region -uutiskirje

Käynnissä olevat hankkeet

Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen - Gateway to Land of National Parks

GTW Osatoteuttajat kaikki_viimeisin_nettisivut.jpg

Hankkeen tavoitteena on tukea Kuusamon lentokentän vaikutusalueella olevien matkailualueiden kasvua ja kehittymistä, lisätä kansainvälistymisastetta sekä parantaa lentoliikenteen yhteyksiä ympärivuotisesti matkailijamäärien kasvua tukevien toimenpiteiden avulla. Hankkeen toiminnassa painottuu ympärivuotisuus, digitaalisuus, matkailun kestävä kehitys sekä kansallispuistojen hyödyntäminen matkailumarkkinoinnissa. Hankkeessa on sekä kaikille osatoteuttajille yhteisiä toimenpiteitä että kunkin osatoteuttajan omat työpaketit, joilla tuetaan oman matkailualueen kehitystä osana koko alueen tavoitteiden saavuttamista. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että alue kehittyy siten, että se tunnetaan paitsi kansallispuistoistaan myös laadukkaista palveluistaan ja kestävän kehityksen huomioivista toimintatavoistaan.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019 – 31.12.2021, ja sen kokonaisbudjetti on 3 635 773€. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70%, alueen kuntien osuus 14%, muu julkinen rahoitus 6% ja yritysten rahoitusosuus 10%. Hankkeen päätoteuttaja on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski), ja osatoteuttajat Ruka-Kuusamo Matkailu ry, Metsähallitus luontopalvelut, Oulun yliopisto, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Syötteen Matkailuyhdistys ry, sekä Sallan, Suomussalmen ja Posion kunnat.

 

Lisätietoja:  

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Tessa Suopanki

PROJEKTISUUNNITTELIJA

Anna-Riitta Sulander

TAIVALKOSKEN MATKAILUKOORDINAATTORI

Anna Saarela

ADVENT - Adventure tourism in vocational education and training

 

Erasmus.jpg   LOGO advent.jpg        naturpolis_logo_keskikoko.jpg

 

ADVENT (Adventure tourism in vocational education and training) on Islannin johdolla toteutettava adventure-matkailun koulutuksen kehittämishanke, jonka eritystavoitteena on kehittää elinkeinoelämälähtöistä matkailukoulutusta. Suomesta hankepartnereina mukana ovat Naturpolis Oy, Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK Oy ja Kainuun ammattiopisto KAO. 

Hankkeen päätavoitteena on kehittää koulutussektorin ja matkailualan toimijoiden välistä yhteistyötä, minkä seurauksena matkailukoulutukseen testataan ja otetaan käyttöön uusia kursseja, jotka on suunniteltu erityisesti matkailuyritysten tarpeista lähtien.  

Tavoitteena on hankkeen aikana kehittää 9 uutta opetusmoduulia: kolme moduulia jokaisessa kolmessa hankkeeseen osallistuvassa maassa (Islanti, Skotlanti ja Suomi). Naturpoliksen vastuulla on toimia yritysten ja oppilaitosten välisenä kontaktipintana hankkeessa ja edistää näiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä tarkastella hankkeessa kehitettävien innovatiivisten ratkaisujen vaikutuksia alan yrityksiin.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2017-31.8.2020 ja kokonaisbudjetti 367 521 €.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kaisa Soppela

SoteNoste - PK-yrittäjän tuki sote-muutoksessa

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png         VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg     ely_keskus_logo.png

pudasjarvi_turkoosi.png         K-logo_cmyk_300dpi.jpg

 

Tämän hankkeen lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan (sote-ala) suuri rakennemuutos, joka johtuu väestön ikääntymisestä, talouden rakenteiden muutoksesta sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnjaon uudelleen muotoutumisesta yhteiskunnassa. Rakennemuutos lisää yrittäjien osaamistarvetta yritysten muutosjohtamisessa, liiketoimintaosaamisessa, digitalisuuden haltuun ottamisessa ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä. Sotealan rakennemuutos ja digitalisaatio muuttavat yritysten toimintakenttää, toimintamalleja ja osaamistarpeita. Soteuudistus ja digitalisaatio vaativat PK-yrityksiltä muutoskykyä, jotta toimintaedellytykset kehittyvät suotuisasti.

Hankkeen tavoitteena on kehittää koillismaalaisten ja Pudasjärven alueen sote- ja hyvinvointialan yritysten valmiuksia vastata alan rakennemuutokseen. Valmiuksia lisätään muutosjohtamisessa, liiketoimintaosaamisessa ja digitaalisten asiakaslähtöisten prosessien kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään uutta yritysten verkostomaista toimintamallia alueellisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on, että uusi osaaminen ja uusi toimintamalli edistävät yritysten uudistumista ja kilpailukykyä ja vahvistaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä sekä työhyvinvointia muutostilanteessa.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta työpaketista, joista ensimmäisessä vahvistetaan yrittäjien tietoa ja valmiuksia vastata sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Toisessa työpaketissa kehitetään yrittäjien muutosjohtamisen liiketoiminnan osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Työpaketissa valmennetaan yrittäjiä muun muassa digitalisaation hyödyntämiseen asiakaslähtöisten palveluiden suunnittelussa. Kolmannessa työpaketissa selvitetään ja kehitetään verkostomaisia toimintamalleja alueen tarpeiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Näiden työpakettien avulla nostetaan yritysten valmiuksia toimia muutostilanteessa.

Hankkeen tuloksina yritykset tunnistavat sote-uudistuksen tuomat mahdollisuudet. Yritysten muutosjohtamisen ja
liiketoiminnan osaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä kehittyy. Yritysten valmiudet johtaa muutosta parantuvat, mikä lisää työhyvinvointia ja parantaa työssä jaksamista. Hankkeen aikana yritysten palveluprosessit on suunniteltu asiakaslähtöisiksi ja yritykset osaavat hyödyntää digitaalisuutta kilpailukykynsä parantamiseksi. Hyvinvointi- ja sotealan yritykset verkostoituvat alueen tarpeiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja hyödyntävät ja hyötyvät keskinäisestä yhteistyöstä.

Kajaanin ammattikorkeakoulu toimii hankkeen päätoteuttajana ja välittäjäorganisaationa tuoden osaamista asiantuntijatahoilta. Kehittämisyhtiö Naturpolis ja Pudasjärven kaupunki ovat hankkeessa osatoteuttajia vastaten yritysten verkostoitumistyöpaketista.

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2018 – 30.6.2020, ja sen kokonaisbudjetti 261 073 €. Omarahoitusosuus koostuu Kajaanin ammattikorkeakoulun, Naturpoliksen ja Pudasjärven kaupungin osuuksista. Hankkeesta 80% rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja:

Yrityskehittäjä Ari-Matti Toivonen

Älyliikenne 2020

 

eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg        Vipuvoimaa 2014-2020.jpg       PPL-kuvana.jpg     Micropolis_logo.jpg

 

Hankkeen päätoteuttaja on Iin Micropolis Oy ja osatoteuttajana Naturpolis Oy. Hankkeessa  yhdistetään erikoistumis- ja osaamisalueina Iin Micropolis Oy:n osaaminen vähähiilisyysasioissa ja Naturpolis Oy:n osaaminen Koillismaan matkailussa. Hankkeessa hyödynnetään älyliikennettä Koillismaa – Ii -alueen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi. Hankkeessa sujuvoitetaan sekä matkailuliikennettä että työmatkaliikennettä älykkäiden digitaalisten ratkaisujen avulla. Yrityksiä autetaan tiedotuksen kautta kehittämään älykkään liikenteen mahdollistamia uusia liiketoimintamalleja ja ottamaan osansa kasvavista liikenteen markkinoista. Liikkumisen ympäristöystävällisyyttä ja turvallisuutta parannetaan älykkäiden ratkaisujen avulla.  

Hanke toteutetaan ajalla 1.7.2018 - 31.12.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 439 600 eur, ja Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta yhteensä 307 720 eur (70%). Muu rahoitus koostuu kuntien ahoituksesta (24,31%) sekä yksityisestä rahoituksesta (5,69%). 

Naturpolis Oy:n budjetti on yhteensä 189 600 eur, johon on myönnetty EAKR-rahoitusta 129 600 eur, ja kuntarahoitusta 60 000 eur.

 

 

PROJEKTISUUNNITTELIJA

Tauno Korpela

Nuoret urapolulle (NUORA) -hanke

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.pngVipuvoimaa 2014-2020.jpgely_keskus_logo.png

 

Oletko alle 30-vuotias? Haetko töitä?

Jos vastasit kyllä, jätä yhteydenottopyyntö Nuoret urapolulle (Nuora) -hankkeelle. Otamme sinuun yhteyttä kahden arkipäivän kuluessa.

Jätä yhteydenottopyyntö tästä.

Lue lisää tästä, jos homma tahmaa työkuvioiden suhteen.

 

Työnantaja – oletko kiinnostunut alle 30-vuotiaan työntekijän palkkaamisesta?

Kuusamon kaupunki edistää nuorten alle 30-vuotiaiden työllisyyttä osoittamalla alueen yrityksille tukea nuorten palkkauskustannuksiin. Kaupunki maksaa tukea niille työnantajille, jotka palkkaavat työttömän alle 30-vuotiaan kuusamolaisen nuoren vähintään kolmen kuukauden pituiseen työsuhteeseen. Tukea hallinnoi Naturpolis Oy.

Lisätietoja projektipäällikkö Elise Ylitalolta, p. 0400 174 242, elise.ylitalo@naturpolis.fi

Katso ohje tästä.      Täytä ja tulosta hakulomake tästä

Taivalkosken kunnan työnantajille tarjoamista tuista löytyy lisätietoa täältä.

Nuoret urapolulle (NUORA) -hankkeen tavoitteet

Nuoret urapolulle (Nuora) -hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista Kuusamossa ja Taivalkoskella. Tavoitteena on kehittää nuorten yksilölliset tarpeet huomioivia uusia joustavia ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten työllisyyspalveluihin. Toisena keskeisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja alueen yritysten työvoimatarpeeseen. Tavoitteena on kehittää monialaista yhteistyötä kuntien, alueen oppilaitosten, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä sekä työllistymisen edistämisessä. 

1) Nuorten työllistymiseen liittyvät tavoitteet
- Kuusamossa ja Taivalkoskella työttömänä olevien alle 30-vuotiaiden nuorten täystyöllisyys
- Mahdollisuus sujuvaan siirtymiseen työelämään
- Työtä tukevaa koulutusta joustavasti työn ohella
- Mahdollisuus työllistyä ja kouluttautua kotipaikkakunnalla
- Ohjaus muihin palveluihin ja koulutukseen

2) Yritysten työvoiman tarpeisiin liittyvät tavoitteet
- Mahdollisuus saada yritykselle paikallista, alueelle sitoutunutta työvoimaa
- Tuki työntekijöiden osaamisen kehittymiselle nuorille suunnatun työllistymistä edistävän koulutuksen avulla
- Työllistämiskynnyksen alentuminen

Toimenpiteet:
Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on suunnitella yhdessä nuorten kanssa jokaiselle oma henkilökohtainen työllistymisen polku ja seurata työllistymisen toteutumista. Keskeisinä toimenpiteinä on myös auttaa yrityksiä löytämään sopivaa työvoimaa ja alentaa yritysten työllistämiskynnystä. Toimenpiteet on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

Työpaketti 1: Nuorten työllistymistä toteuttavat toimenpiteet
Työpaketti 2: Yritysten työvoiman saantia toteuttavat toimenpiteet
Työpaketti 3: Hankkeen yleiset, nuorten työllistymistä ja yritysten työvoiman saantia tukevat toimenpiteet.

Hanke toteutetaan ajalla 01.08.2018 - 31.07.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on 482 745 eur, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt ESR:n ja valtion rahoitusta 386 196 eur (80%). Kuntien rahoitusosuus on yhteensä 96 549 eur (20%). 

 LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Elise Ylitalo
Nuorten työnohjaaja Esa Hietala

TYÖLLISYYSPALVELUT

Työllisyyskoordinaattori Mailis Vallioniemi

Luonnontuotteet kansallispuistoihin

Kansainvälinen matkailu on kasvanut nopeasti viime vuosina. Matkailun kasvun odotetaan jatkuvan positiivisena, ja sen painopisteitä tulevat olemaan kesämatkailu, kansallispuistot ja ympäristöarvojen huomioiminen. Nämä, samoin kuin arktisuus, puhtaus, turvallisuus ja aitous ovat arvoja ja trendejä, jotka yhdistävät matkailua sekä luonnontuote- ja elintarvikealaa. Niitä yhdistää villiruoka, joka on Koillismaalla brändätty erityisesti matkailijat ja kansainväliset asiakkaat huomioiden.

Luonnontuotteet kansallispuistoihin -hankkeen tavoitteena on käynnistää kolmen luonnontuotealalla toimivan yrityksen välinen yhteistyö, jonka avulla:

1) luonnontuotealan mikroyritysten liiketoimintaa kehitetään matkailutoimialan rajapintayhteistyön avulla,

2) edistetään yritysten kansainvälisiä myyntivalmiuksia,

3) kehitetään jalostukseen tarvittavien luonnontuotteiden raaka-aineiden saatavuutta ja arvoketjua keruusta loppuasiakkaalle.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 54 681,34€, josta EU:n ja valtion rahoitusosuus on 32.808,80€. Sekä Koillismaan Leader että Leader Pohjoisin Lappi toimivat hankkeen rahoittajina. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019 - 31.12.2020.Logot ver 2.JPG

Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma

PPL-kuvana.jpg     eu_aluekehitysrahasto_logo.jpg     VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

Hankkeen tavoitteena on perustaa puutoimialalle toimialaryhmä ja käynnistää sen toiminta, rakentaa toimialaryhmän ja ulkopuolisen asiantuntijatyön avulla Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma. Toimialaryhmän tärkein tehtävä on määritellä toimialan yhteiset tavoitteet ja ne ensimmäiset toimenpiteet, mitä halutaan edistää lähivuosien aikana. Samalla toimialaryhmän toiminnalle ja rahoitukselle luodaan hankeaikana toimintamallit, etsitään kumppanuuksia ja edistetään yhteistyöverkostojen syntymistä.

Hankkeen tulokset:

1. Koillismaan puutoimialan kehittämisohjelma

2. Puutoimialaryhmän toiminnan käynnistys ja organisointi

3. Tutustumismatkat tärkeisiin kohteisiin kotimaassa ja ulkomailla

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 - 30.4.2020, ja sen kokonaisbudjetti on 79.893 euroa. Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusosuus on 70% ja alueen kuntien osuus on 30%. Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija on Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski).

 

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tanja Koukkula

Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma)

     Pudasjärven Kehitys Oy Logo.jpg  naturpolis_logo_keskikoko.jpgely_keskus_logo.png        eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpg

Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma) -hankkeen kevät on täynnä yrittäjien toiveiden pohjalta suunniteltuja työpajoja. Viime syksynä käynnistyneen hankkeen toimenpiteet on haluttu alusta saakka räätälöidä aidosti vastaamaan Koillismaan elintarvikeyritysten kotimaan myynnin ja viennin kehittämistarpeisiin. Yritysten toiveita hankkeen toimenpiteiksi kuultiin ensimmäisessä Kasvu-työpajassa, ja siellä esiin nousseiden tarpeiden pohjalta Vilman asiantuntijatiimi on suunnitellut kevään tulevan Kasvu-työpajojen sarjan.

Hankkeessa toteutettavat Japaniin ja Ranskaan suuntautuvat kuluttajatutkimukset sekä kotimaan myyntikanavaselvitys valmistuvat helmikuun aikana. Niiden tuloksia puretaan yritysten kanssa Kasvun mahdollisuudet -työpajassa maaliskuussa Pudasjärvellä. Myöhemmissä työpajoissa pureudutaan muun muassa menestystuotteiden kehittämiseen, alueellisen brändin vahvistamiseen, ekologiseen pakkaamiseen sekä verkostoiden merkitykseen kasvun mahdollistajana. Kunkin työpajan vetää kyseisen aihepiirin asiantuntija. Yrityksille on siis keväällä tarjolla rautaisannos tietotaitoa toimintansa kehittämiseen. Työpajojen aikataulun ja tarkemmat kuvaukset löytyvät tästä hankkeen esitteestä.

-------------------------------------------------------------------  

Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma) -hanke kartoittaa kasvumahdollisuuksia Koillismaan mikro- ja pk-elintarvikeyritysten tuotteille ja rakentaa arvoketjuja Koillismaalta kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Hankealueella on suuri kaupallinen resurssi käytössään pohjoiseen ympäristöön sopeutuneessa elintarviketuotannossa ja luonnonkeruutuotteissa. Hankkeen tavoitteena on alueen kehityksen ja elinvoimaisuuden edistäminen yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia parantamalla. 

Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan

1) kysynnän kartoitus hankealueen tuotteille,
2) selvitys tuotteiden tarjonnasta,
3) arvoverkkojen tunnistaminen, mitä yhteistyöverkostoja on rakennettavissa tuotteiden raaka-ainehankintaan, jalostukseen, myyntiin ja jakeluun tuotteiden saattamiseksi kotimaan ja kansainvälisille markkinoille sekä
4) arvoketjujen toimijoiden verkostoiminen.

Koillismaan yrityksille pyritään rakentamaan kunta- ja maakuntarajat ylittäviä yhteistyöverkostoja muiden elintarvikeviennin toimijoiden kanssa. Näillä arvoketjuilla tähdätään lisäresurssien luomiseen ja monipuolisempien vientimahdollisuuksien avaamiseen koillismaalaisille yrityksille.

Hanke toteutetaan ajalla 15.8.2019 - 31.8.2020. Hanketta hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, ja osatoteuttajana toimii Pudasjärven Kehitys Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 209.069,44 euroa, josta on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää EU:n valtion tukea 198.615,96 euroa, ja kuntarahoitusta 10.453,48 euroa.

Katso hankkeen esite tästä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kaisa Soppela

MaitoNet -hanke

eu_maaseudun_kehittamisrahasto_logo.jpg  ely_keskus_logo.png

MaitoNet -hankkeen pääkohderyhmän muodostavat Kuusamon, Taivalkosken ja Posion maitotilayrittäjät. Hankkeen keskeisenä perustana on alueella toteutettu Koillismaan maitotilayrittäjyyden kehittämisselvitys.

Hanke tarjoaa koulutusta maatilayrittäjien johtamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen osa-alueina asiakkaat, talous, prosessit, sekä oppiminen ja osaamisen. Hankkeen koulutuksiin sisältyvät osiot maatilan sukupolvenvaihdokseen, tilusjärjestelyihin, biokaasuntuotantoon, sekä yrittäjien työhyvinvointiin liittyvistä koulutuksista. Tärkeän osuuden hankkeenkokonaisuudessa oppimisen ja vertaistuen osalta muodostavat yrittäjien keskinäiset tapaamiset, sekä sidosryhmätapaamiset.

Hankkeen tuloksena kohderyhmän johtamistaitojen, yhteisöllisyyden, sidosryhmäsuhteiden, sekä työhyvinvoinnin parantumisen myötä luodaan edellytyksiä kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen. Tilusjärjestelyistä ja biokaasutuotannosta tiedottaminen avaa uusia mahdollisuuksia toteutettavaksi oman liiketoiminnan kannattavuuden tueksi. SPV:stä jaettava tieto edistää vaihdoksia ja sitä kautta myös investointeja.

Hankkeen kesto on 1.1.2020 - 30.6.2022 ja varsinainen toiminta-aika 24 kk. Hankkeen kokonaisbudjetti on 199 500,40 eur, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän EU- ja valtion rahoituksen osuus on 179 550,36 eur, ja yksityisrahoituksen osuus on 19 950,04 eur.

LISÄTIETOJA:

Projektipäällikkö Hannu Virranniemi

Ordinary Man in a Great War

Karelia_logot_yhteistyöhanke_FI.jpg Euroregion logo .jpgKUHMO-logo_siniharmaa.jpg  Suomussalmi logo_2.jpg
 
Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin on yhteinen rikas kulttuuri- ja sotahistoria, sekä pitkä rauhanajan kumppanuus, mikä tekee alueesta vetovoimaisen ja houkuttelevan myös matkailullisesti. Historiakohteita ei tunneta, ne ovat usein hankalasti saavutettavissa olevia yksittäisiä käyntikohteita, eikä niitä hyödynnetä matkailumarkkinoinnissa niin paljon kuin olisi mahdollista. Sotahistoriaan liittyy paljon tarinoita ja ihmisiin tai paikkoihin liittyvää erityistä tietoa, jolla voidaan täydentää virallista historiaa ja saada siten historiakohteita nostettua esiin matkailijoille kiinnostavalla tavalla. 
 
Ordinary Man in a Great War -hankkeen tavoitteet:
 
•Yhdistetään Suomen ja Venäjän puolen sotahistoriakohteet matkailulliseksi rengasreitiksi. Tuotteistetaan yksittäiset sotahistoriakohteet tuoteperheeksi ja kerätään niihin liittyviä tarinoita, joita hyödynnetään kohteiden ja rengasreitin nykyaikaisessa markkinoinnissa. Tuodaan kohteet ja reitti osaksi kansainvälistä matkailumarkkinointia.
•Parannetaan matkailutoimijoiden tietoutta sotahistoriakohteista ja kehitetään kulttuuritoimijoiden osaamista ja näkemystä historiakohteiden matkailullisesta markkinoinnista -> matkailijoiden määrän lisääminen
•Parannetaan yksittäisten kohteiden rakenteita ja laatua erityisesti Venäjän puolella: rakentamista ja korjaustöitä sekä näyttelyitä oheismateriaaleineen.
 
Tätä hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2020 – 30.6.2022, ja kustannusarvio 607 440€, josta Suomen osuus n. 200 000 €.  Rahoitusosuudet ovat:  Karelia CBC 90%  546 696€, Naturpolis Oy (Kuusamo ja Taivalkoski) 5 000€, Suomussalmi  3 000€, Kuhmo  3 000€, Euroregion ry  3 000€, Venäläiset partnerit  46 744€.
 
Karelia CBC -ohjelma

LISÄTIETOJA:

Projektikoordinaattori Mika Viitanen

Hankkeiden loppuraportit

Hanketoiminnasta vastaava yhteyshenkilö

Ohjelmapäällikkö

Kirsi Kuosku
X