Yleiset periaatteet rahaston käytössä

 1. Rahoitettava toiminta on yleishyödyllistä, elinkeinoelämää, työllisyyttä ja kuntien elinvoimaa tai muutoin laajaa aluetaloudellista hyötyä tuottavaa
 2. Toimintaan ei ole saatavilla muuta julkista tukea tai kehittämisrahaston rahoitusta haetaan muuta julkista rahoitusta täydentäväksi tueksi
 3. Rahoitus toimii käynnistäjänä, tai osa-/ siemenrahoituksena laajemmille kehittämistoimenpiteille tai suorana avustuksena kohdistuu yksittäiseen toimenpiteeseen, jolla on selkeä merkitys alueen elinkeinotoiminnan tai yritysten toimintaympäristön kehittämiselle
 4. Rahoitusta myönnetään vain Kuusamoon ja/tai Taivalkoskelle kohdistuviin toimenpiteisiin
 5. Rahoitus painottuu pieniin 500 – 30 000 euroa toimenpiteisiin, mutta voi vaihdella hankkeen arvioidun vaikuttavuuden ja koon mukaan
 6. Rahastosta varataan myös Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan omarahoitusosuudet kuntien ja kehittämisorganisaatioiden hallinnoimiin kehittämishankkeisiin.

Hakukriteerit

 • Hakijan tulee pääsääntöisesti osoittaa myös omarahoitusosuus toimintaan, johon rahoitusta haetaan. Omarahoituksen suuruus vaihtelee 20-50% välillä riippuen tuettavan toimenpiteen yleishyödyllisyydestä ja laajuudesta, hakijatahon taloudellisesta suorituskyvystä sekä muusta mahdollisesta toimenpiteeseen saatavilla olevasta rahoituksesta.
 • Yritysten ollessa hakijana hyödyn on kohdistuttava usealle (väh. 3) yritykselle. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi kirjallinen sitoumus toimintaan/ hankkeeseen osallistuvilta muilta yrityksiltä. Mikäli toiminnan katsotaan kuuluvan yritystukitoimenpiteiden piiriin, hakijaa ohjeistetaan hyödyntämään niitä.
 • Yritysten ollessa hakijoina tukea myönnetään vain sellaisille yrityksille, joiden koti- tai toimipaikka sijaitsee Kuusamossa tai Taivalkoskella. Hakijoina olevien yritysten toiminnan tulee olla kannattavaa eikä niillä saa olla verovelkoja.
 • Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:
  1. Hakijan nimi ja yhteystiedot sekä y-tunnus
  2. Yhteistyöhön/toimenpiteen toteutukseen sitoutuneet mahdolliset muut toimijat
  3. Hakemuksen kohteena olevan toimenpiteen tai hankkeen nimi ja lyhyt yleiskuvaus
  4. Perustelut hakemukselle ja toiminnan tavoitteet
  5. Toimenpidesuunnitelma ja toteutusaika
  6. Arvioidut hyödyt alueelle, toimialalle tai yrityksille
  7. Kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma siten, että kehittämisrahastolta haettava
   rahoitus ja muu mahdollinen rahoitus ovat selkeästi eriteltynä
  8. Tulokset ja raportointi. Hakijan on varauduttava raportoimaan toteutuksesta ja tuloksista
   seudulliselle kehittämistyöryhmälle.
  9. Liitteeksi hankesuunnitelma/ -esittely, mikäli rahastosta haetaan osarahoitusta
   hankkeeseen, jonka päärahoitusta haetaan muusta rahoituslähteestä

Ohjeet hakijalle

Seudullisesta kehittämisrahastosta voi hakea tukea hankkeille ja toimenpiteille, jotka vastaavat rahaston yleisiä käyttöperiaatteita ja täyttävät hakukriteerit. Seudulliselle kehittämistyöryhmälle osoitetut hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen info@naturpolis.fi. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 2 viikkoa ennen seudullisen kehittämistyöryhmän kokousta.

 

Lisätietoja

Kirsi Kuosku
Aluekehityspäällikkö