Asiantuntija työssään Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle -hankkeessa

14.06.2024

Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle hankeen pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä Koillismaan alueen sahatavaran, sivutuotteiden sekä kuitu- ja energiapuun jatkojalostusta paikallisella ja lähialuetasolla merkittävästi.

Hankkeen aikana tuotetaan erilaisten selvitysten ja kartoitusten avulla tietoa puun paikallista ja alueellista jatkojalostusta lisäävien yritysinvestointien tueksi. Lisäksi tuotetaan tietoa, joka antaa valmiudet kertoa yrityksille ja investoijille alueen puunjalostustoiminnan mahdollisuuksista sekä yritystoiminnan kasvumahdollisuuksista.

Jotta hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin päästään, valittiin kilpailutuksen kautta asiantuntijaksi Pekka Tuovinen Pektu OY:sta. Pekka aloitti työt toukokuussa ja päätökseen hankkeen kannalta keskeinen osa-alue saadaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Pekalla on pitkä kokemus puunjalostusteollisuuden eri prosesseista, hän on ollut mukana laajasti teollisuuden investointisuunnittelussa ja tehtaiden sekä liiketoiminnan ylös ajossa.  Vuosikymmenien käytännön kokemus puutuoteteollisuuden aitiopaikalta, antaa hankkeelle kokemusperäistä tietoa sekä tulee lisäämään konkreettisesti tietoisuutta Koillismaan tarjoamista mahdollisuuksista.

Pekka, miten selvitystyö on alkanut?: ”Selvitystyö on alkanut paikallisten yrittäjien haastatteluilla heidän toimitiloissaan. Tapaamissa pyrin tuomaan esille alueen mahdollisuuksia mm. yhteistyön kautta peilaten Koillismaan alueen vahvuuksiin. Vuorovaikutus yrittäjien kanssa on toiminut hyvin ja esille on tullut erilaisten ongelmien lisäksi myös uusia mahdollisuuksia puun jatkojalostuksen lisäämiseksi Koillismaalla.”

Millaisena näet puunjalostuksen tulevaisuuden Koillismaalla: ”Raaka-aineiden osalta tilanne on erittäin hyvä ja potentiaalia jalostuksen lisäämiseen on paljon. Tulevaisuus riippuu siitä, onko paikallinen tahtotila riittävän vahva luomaan uutta teollisuutta ja työpaikkoja Koillismaalle. Mäntyselän uusi teollisuusalue on merkittävä osoitus tahtotilan olemassaolosta.”

Miten päädyit asiantuntijaksi puutoimialalle: ”Meillä on ollut kotona sahaustoimintaa ja puun jatkojalostusta niin kauan kuin muistan. Olen sittemmin ollut yrittäjänä alalla yli 40 vuotta.”

Mitkä ovat seuraavat toimenpiteet hankkeen asiantuntijana: ”Haastattelujen ja tapaamisten tuloksena syntyneitä ideoita ja kehittämistarpeita työstetään seuraavia vaiheita varten.”

Hankkeessa määriteltyjen toimenpiteiden lisäksi pyrin myös aktiivisesti edistämään yritysten omia esille tuomia kehittämishankkeita ja mahdollisia investointihankkeita.

Teksti: Mikko Törmä

Mikko Törmä
Mikko Törmä
Projektipäällikkö (Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle)