KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä

Hankkeessa mukana:

KASVA-hanke on Pohjois-Pohjanmaan eri puolilla toimivien matalan kynnyksen yrityspalvelutoimijoiden, yrittäjien, tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden ryhmähanke, jonka päätavoitteena on edistää alueen yritysten kestävää kasvua, uudistumista ja kehittymistä, muutoskyvykkyyttä sekä alueiden elin- ja pitovoimaa.

PROJEKTIN KUVAUS

Hankkeessa käynnistetään seutukunnallisten yrityspalvelutoimijoiden maakunnallinen vertaisverkosto, jonka avulla kehitetään yrityspalveluiden vaikuttavuutta ja tunnettavuutta sekä lisätään alueen toimijoiden välistä avointa ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkivää TKI-yhteistyötä ja uusia avauksia. Verkostomalli perustuu vertaisoppimiseen sekä hyvien käytänteiden, tiedon ja osaamisen jakamiseen.

Hankkeessa myös tuotetaan tutkittua tietoa yhteistyössä yritysryhmien kanssa ja kehitetään yhteisiä toimintamalleja saada tieto nopeasti yritysneuvonnan käytäntöön sovellettavaksi sekä alueellisen ennakointityön tueksi.

KASVA-hankkeeseen on valittu kolme teemallista kehittämisaluetta, joiden kautta yritysten vihreää siirtymää, innovaatiotoimintaa ja uuden liiketoiminnan syntymistä voidaan edistää. Erityisiä tarpeita toimintamallien kehittämiseksi on bio- ja kiertotalouden periaatteissa, tuoteinnovaatiotoiminnan kehittämisessä sekä mikroja varhaisen vaiheen kasvuyritysten kasvupotentiaalin tunnistamisessa sekä erilaisten kasvua mahdollistavien palveluiden kohdennetussa tarjonnassa.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat maakunnassa toimivat mikro- ja pk-yritykset sekä matalan kynnyksen yrityspalveluorganisaatiot. Välillisesti hankkeen toiminta kohdistuu myös maakunnassa toimivien oppilaitosten toimintaan.

Hankkeen tuloksena syntyy yrityspalvelutoimijoiden maakunnallinen vertaisverkosto, jonka vaikutuksesta yritysneuvonnan laatu ja tunnettuus paranee sekä alueiden väliset erot pienenevät. Yritykset hyötyvät yritysneuvojien laajemmasta osaamisesta. Hanke myös tuottaa ajantasaista tutkittua tietoa yrityspalveluiden kehittämisen tueksi ja toimintamalli sujuvaan tiedon tuottamisen ja soveltamisen yhteistyöhön tutkijoiden, yrityspalvelu- ja TKI-toimijoiden kesken. Hankkeen avulla alueellinen yritys- ja innovaatiotieto saadaan hyötykäyttöön synnyttäen alueen käyttöön tiedolla johtamisen käytänteitä, jotka auttavat strategisessa tai operatiivisessa päätöksenteossa.

Bio- ja kiertotalouden työpaketissa tuotetaan materiaalisivuvirtojen tunnistamisen ja hyödyntämisen työkalu, jonka avulla voidaan selvittää yrityksen toiminnasta aiheutuvat sivuvirrat ja niiden hyödyntämismahdollisuudet uudeksi liiketoiminnaksi sekä sivuvirtapörssi, josta löytyvät jo selvitetyt tai hankkeen aikana selvitettävät yritysten sivuvirrat, niiden määrät, laadut ja arvioidut hinnat.

Innovaatiotoiminnan työpaketista maakuntaan syntyy uusia digitaalisen valmistustekniikan avoimia ja maksuttomia Fab Lab-innovaatioympäristöjä, jotka helpottavat uusien tuoteideoiden kokeilua. Fab Lab –ympäristöt luovat edellytykset alueen älykkäälle erikoistumiselle. Ympäristöt tukevat alueiden elinkeinoelämän innovointikyvykkyyden ja teknologiaosaamisen kasvua sekä vahvistavat digitaalisen valmistustekniikan TKI-osaamisen ja koulutuksen välistä synergiaa.

Hankkeessa kehitetään kasvuyrittäjien vertaisoppimiseen perustuvan verkoston maakunnallinen toimintamalli ja pilotoidaan se. Ryhmiä, jotka ovat avoimia kaikille kasvusta kiinnostuneille, voidaan koordinoida paikallisesti ja alueellisena yhteistyönä. Uuden toimintamallin lisäarvo on kasvuyritysten verkostoitumisen lisääntyminen. Ryhmä auttaa yrityksiä hyödyntämään erilaisia rahoitusinstrumentteja kasvun tukena ja tunnistamaan yritysten omaa kasvupotentiaaliaan. Hanke myös madaltaa kynnystä nähdä kansainvälistyminen mahdollisena kasvun muotona myös harvaan asuttujen alueiden pienille yrityksille.

Hanke tukee alueelle tehtäviä vihreää siirtymää tukevia investointeja, jotka tukevat yritysten kasvua, työllisyyttä ja monipuolistavat elinkeinotoimintaa alueella.

Hankkeen päätoteuttaja: Oulun yliopisto Kerttu Saalasti-instituutti

Osatoteuttajat: Naturpolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Limingan kunta, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Utajärven Yrityspuisto Oy, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Oulun yliopisto
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.11.2023 - 31.10.2025
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,975 M€ ja EU-rahoituksen osuus 1,580 M€. Naturpolis Oy:n budjetti 229 027 €, josta EU-rahoitus 183 221 €.

Liittyvät uutiset

Teknologiaosaamisella voimaa alueen innovaatiokehittämiseen

Kestävää kasvua mikro ja pienyrityksille...
Lue lisää

Jätteissä on mahdollisuus

Kiertotalous on talousmalli, jossa pyritään...
Lue lisää

KASVA – Kestävää kasvua mikro- ja pienyrityksiin TKI-toimijoiden ja yrityspalveluiden maakunnallisella yhteistyöllä

KASVA-hanke on Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivien...
Lue lisää