Kylien elinvoimaa vahvistava avustus haettavana

12.12.2023

Kuusamon kaupungin tulevaisuustoimialalla on jaettava vielä tänä vuonna kylien elinvoimaa vahvistavaa avustusta.

Avustusta voidaan myöntää kylätoimikunnan tai muun vastaavan yhdistyksen lisäksi myös muulle rekisteröityneelle kaupungin alueella kylätoimintaa harjoittavalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös enintään viisi (5) henkilöä työllistävälle yritykselle, jonka toimipaikka sijaitsee tai jonka palvelut suuntautuvat Kuusamon haja-asutusalueelle.


Avustushakemuksessa tulee ilmetä suunnitelma toimenpiteen vaikuttavuudesta, sen kustannusarvio, suunniteltu aikataulu ja mahdolliset muut toimenpiteen tukemiseen vaikuttavat asiat (verovelkatodistus ja todistus työnantajavelvoitteiden hoitamisesta). Avustusta ei voida myöntää toimenpiteisiin, joihin saa tai on saatu avustusta muilta rahoitusviranomaisilta.

Avustuksella hankittavan laitteen tai rakennelman tulee säilyä avustuksen hakijalla ja hakemuksessa ilmaistussa käyttötarkoituksessa vähintään kaksi vuotta. Hakemuksessa tulee olla hakijan tai hakijan yhdyshenkilön yhteystiedot, selvitys nimenkirjoitusoikeudesta ja tuen saajan pankkiyhteystiedot.

Avustusta voidaan myöntää enintään 30 % arvioiduista kustannuksista ja avustus voi olla kuitenkin enintään 1 000 €. Avustuksen myöntämiseen käytetään pisteytysjärjestelmää.

Arvioinnin avustuksen myöntämisestä tekevät yhteistyössä maaseutuasiamies ja rahoitusasiantuntija, tai toimialajohtajan määräämä muu viran-/toimenhaltija. Avustuksen myönnössä huomioidaan hakijoiden tasapuolinen kohtelu. Avustusta ei myönnetä samalle hakijayhteisölle peräkkäisinä vuosina.

Avustukset maksetaan, kun päätökset ovat lainvoimaisia ja kaikki liitteet ja tositteet on toimitettu. Avustuksen myöntäjä Kuusamon kaupunki voi vaatia selvityksen myönnetyn avustuksen käytöstä. Mikäli avustusta ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen tai selviää, että avustusehtoja ei ole noudatettu, avustus voidaan periä takaisin osittain tai kokonaan.


Lisätiedot:

Heino Ervasti
Maaseutuasiantuntija
0408608735 tai heino.ervasti@kuusamo.fi