Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit – esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS) -hankkeen päätösseminaari 16.2.2023

14.02.2023

Hankkeen tuloksia esittelevä päätöstilaisuus järjestetään webinaarina 16.2.2023 klo 9-11, ilmoittautuminen Naturpoliksen tapahtumakalenterin kautta https://events.naturpolis.fi/mahispaatosseminaari.

Matkailun kasvu ja ihmisten lisääntynyt ympäristötietoisuus ovat nostaneet matkailutoimialan kestävyyden ja ilmastoystävällisyyden yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Matkailutoimijoiden kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä toimenpiteistä huolimatta matkailussa on haastavaa päästä aidosti hiilineutraaliuteen. Siksi päästövähennystoimien lisäksi on osa päästöistä kompensoitava. Naturpolis Oy, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Oulun yliopisto selvittivät MAHIS-hankkeessa matkailusektorille soveltuvia, metsiin perustuvia kotimaisia hiilikompensaatiomalleja sekä matkailijoiden näkemyksiä hiilikompensaatiosta. Tulosten perusteella suomalaisiin metsiin on mahdollisuus luoda hiilikompensaatioratkaisuja matkailutoimialan tarpeisiin ja samalla kehittää uutta luontoympäristöihin perustuvaa palveluliiketoimintaa. Hankkeessa tehtiin myös paikallisen hiilikompensaation malli, jonka kehittelyä ja käytäntöön vientiä pyritään jatkamaan hankkeen päättymisen jälkeen.

MAHIS-hankkeessa selvitettiin matkailijoiden näkemyksiä hiilikompensaatiosta

Hankkeessa Koillismaan alueella toteutettuun matkailijoille ja paikallisille suunnattuun kyselyyn saatiin yhteensä vajaa 500 vastausta. Vastausten perusteella hiilikompensaatio ei ole vielä kovin tuttu asia matkailijoille, sillä vasta noin viidesosa kyselyyn vastanneista matkailijoista oli aiemmin kompensoinut matkustamisesta aiheutuneita päästöjään. Vastausten perusteella hiilikompensaatio kuitenkin kiinnostaa, sillä noin 70 prosenttia kotimaisista ja 75 prosenttia ulkomaisista matkailijoista oli halukkaita kompensoimaan omat Koillismaan matkasta koituneet päästöt. Matkailijat arvostivat mallia, jossa kompensoidaan kaikki matkasta aiheutuneet päästöt, ei vain osaa niistä. Hiilikompensointitavoista metsien suojelu oli halutumpi vaihtoehto kuin tuhkalannoitus ja kompensaatiotoimen paikallisuuden katsottiin tuovan lisäarvoa. Keskimääräinen maksuhalukkuus matkaa kohti oli kuuden ja kymmenen euron välillä. Halvempi hinta lisäsi maksuhalukkuutta. Myös paikalliset vastaajat suhtautuivat pääosin myönteisesti ajatukseen, Koillismaan metsien hyödyntämisestä alueelle suuntautuvan matkailun hiilipäästöjen kompensoimiseen.

Suomalaiset metsät hiilikompensaation kohteena ja hiilikompensaation paikallinen malli – esimerkkialueena Koillis-Suomi

Hankkeessa tehdyssä metsiin perustuvassa hiilikompensaatiomallissa arvioitiin hyötyjen ja kustannusten lisäksi hiilikompensaatiomenetelmien vaikutusta maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeen yhtenä tuotoksena luotiin hiilikompensaation toimintamalli, jonka pohjalta hiilikompensaatiotoimintaa voidaan alkaa viedä käytäntöön. Mallissa määritellään hiilikompensaatiohankkeen osapuolet sekä kuvataan kompensaatioprosessin kulku metsänomistajan, kompensaatiota välittävän tahon sekä matkailuyrittäjän näkökulmasta. Malliin on sisällytetty alustavat pohjat sopimusmalleista sekä keinoja tuotteen arvonmäärittelyyn. Pitkällä tähtäimellä kotimaisia vaihtoehtoja tarjoava hiilikompensaatiokauppa tulee olemaan kilpailu- ja imagoetu kohdealueille ja hankkeessa luotua hiilikompensaatioin mallia voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla kuin matkailussa.

Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit – esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS) -hanke toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä 1.1.2021 – 28.2.2023. Toteuttajina ovat Naturpolis Oy, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Oulun yliopisto, ja lisäksi yhteistyössä olivat Pudasjärven Kehitys Oy, matkailuyhdistykset, Visit Finland ja Metsäkeskus. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun 2014–2020  -kehittämisohjelmasta.