Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle

Hankkeessa mukana:

Kotimainen 2020-luvun puutuoteteollisuus on murroksessa ja metsä- ja puutoimialaan
kohdistuu useita toisiinsa vaikeasti yhteensovitettavia ristiriitoja. Puunjalostusalan yritysten
on varauduttava investointeihin ja ponnisteluihin kasvun mahdollistamiseksi sekä puun
jatkojalostuksen alueelliseksi kehittämiseksi. Toisaalta myös kestävän kehityksen periaatteiden
mukainen kiertotalous tulee tarvitsemaan biopohjaisia raaka-aineita. Ratkaisuna murroksen
mukanaan tuomiin haasteisiin on tehostaa puun käyttöä, parantaa sen jalostusastetta sekä
kehittää uusia biopohjaisia tuotteita ja biomateriaaleja, millä lopputuotteen arvo saataisiin
nostettua ja yritystoiminnan kasvu turvattua primäärihakkuiden määrää nostamatta.

Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle -pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä
Koillismaan alueen sahatavaran, sivutuotteiden sekä kuitu- ja energiapuun jatkojalostusta
paikallisella ja lähialuetasolla merkittävästi.

Hankkeen aikana tuotetaan erilaisten selvitysten ja kartoitusten avulla tietoa puun paikallista
ja alueellista jatkojalostusta lisäävien yritysinvestointien tueksi. Lisäksi tuotetaan tietoa, joka
antaa valmiudet kertoa yrityksille ja investoijille alueen puunjalostustoiminnan mahdollisuuksista
sekä yritystoiminnan kasvumahdollisuuksista. Lisäksi kartoitetaan alueelle soveltuvat
uudet teknologian luomat mahdollisuudet yrityksien tuotteiden ja palveluiden suunnittelu- ja
valmistusprosessin kehittämiseksi siten, että ne pystyvät vastaamaan entistä paremmin puun
jatkojalostuksen kehitystarpeisiin.

Hankkeen päätoteuttaja
  • Naturpolis Oy
Hankkeen osatoteuttajat
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  • Euroopan unionin osarahoittama
Hankkeen toteutusaika & rahoitus
  • 01.01.2024 - 30.06.2025
  • Hankkeen kokonaisbudjetti on 277 059 euroa, josta EU- ja valtion rahoitusta 221 647 euroa ja omarahoitusta 55 412 euroa.

Liittyvät uutiset

Ajankohtaisella tiedolla lisäarvoa Tunturirakennus Oy:n toimintaan

Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle -hankkeen tavoitteena...
Lue lisää

Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle-hanke on käynnistynyt

Naturpoliksen hallinnoima Puunjalostuksella kasvua Koillismaalle-hanke...
Lue lisää